คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา
Home > คลินิกเฉพาะทาง > คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา
คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา

ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาต่างๆ กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย ทำให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับการที่ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ จึงมีประชาชนจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แต่พบว่านักกีฬาและประชาชนที่ออกกำลังกายนั้น โดยมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดตั้งคลินิกกายภาพบำบัดทางการกีฬา เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือต้องการคำแนะนำเพื่อป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่มีอยู่เดิม โดยจะจัดทำในลักษณะที่มีการตรวจวิเคราะห์และให้การรักษาอย่างครบวงจร

คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา

การให้บริการ

  1. การตรวจวิเคราะห์รายบุคคลและรายกลุ่ม โดยใช้เครื่องมือตรวจพิเศษ เช่น Cybex isokinetic, Ultrasound diagnosis, VO2, Foot assessment
  2. บริการกายภาพบำบัด (ในและนอกเวลาราชการ) โดยทำการรักษาทางกายภาพบำบัด และ fitness training ในผู้ป่วยนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายภายหลังการผ่าตัด โดยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัดและการใช้เครื่องออกกำลังกายต่างๆ
  3. การบริการข้างสนาม (ในเวลาราชการ) โดยกำหนดให้บริการเต็มวัน ครึ่งวัน และการให้บริการต่างจังหวัด ต่างประเทศ
UP