คลินิกกระดูกสันหลังคด
Home > คลินิกเฉพาะทาง > คลินิกกระดูกสันหลังคด
คลินิกกระดูกสันหลังคด

ในปัจจุบันภาวะกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่มากกว่า 85% ไม่ทราบสาเหตุ และพบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่โดยส่วนมากมักพบในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคดเพิ่มขึ้น รวมถึงเมื่อพบภาวะกระดูกสันหลังคด การรักษาทางกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะแรกนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยชะลอการเพิ่มมุมการคดของกระดูกสันหลังได้ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีคลินิกเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังคด เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยการดูแลจากทีมนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมการใช้เทคนิค Schroth’s Method โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกสันหลังคด จากประเทศเยอรมนี

คลินิกกระดูกสันหลังคด คลินิกกระดูกสันหลังคด

การให้บริการ

  1. ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ภาวะกระดูกสันหลังคด
  2. อธิบายและให้ความรู้ทางด้านสรีระ และโครงสร้างของภาวะกระดูกสันหลังคดของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
  3. จัดท่าทาง ฝึกการทรงท่า และการหายใจที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  4. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อลักษณะของกระดูกสันหลังคดในแต่ละรูปแบบ

คลินิกกระดูกสันหลังคด คลินิกกระดูกสันหลังคด

คลินิกกระดูกสันหลังคด คลินิกกระดูกสันหลังคด

UP