กายภาพบำบัดทางการยศาสตร์
Home > คลินิกเฉพาะทาง > กายภาพบำบัดทางการยศาสตร์
กายภาพบำบัดทางการยศาสตร์

ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป เพื่อปรับสถานีงานและท่าทางในการทํางานให้เหมาะสม เพื่อลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยที่จะนําไปสู่การบาดเจ็บนั้นๆ

บริการใหม่สําหรับปัญหา Office Syndrome หลังจากที่ท่านได้รับการรักษาแล้ว ท่านสามารถรับคําแนะนําในการปรับโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงาน ให้เหมาะสมกับท่าน โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทางการยศาสตร์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Office Syndrome

นอกจากนี้มีการบริการนอกสถานที่ เพื่อให้คําแนะนําถึงสถานที่ทํางานจริง และวิเคราะห์เป็นกลุ่มทํางานทั้งหน่วยแล้วแต่บริษัท หรือหน่วยงานราชการ สนใจติดต่อศูนย์กายภาพบําบัดทั้งใน-นอกเวลาเพื่อนัดหมายวัน-เวลา

UP