กายภาพบำบัดทางเด็ก
Home > การให้บริการ > กายภาพบำบัดทางเด็ก
กายภาพบำบัดทางเด็ก

กายภาพบำบัดทางเด็ก ให้บริการรักษา ฟื้นฟู ปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ความผิดปกติและความบกพร่องด้านท่าทาง การเคลื่อนไหว รวมทั้งโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ เนื่องจากความพร่องของระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบหายใจและหัวใจ นอกจากนี้กายภาพบำบัดทางเด็กให้บริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ระบบโครงสร้างของร่างกายในทารกและเด็กปกติ

กายภาพบำบัดทางเด็ก กายภาพบำบัดทางเด็ก

การบริการต่างๆ ของกายภาพบำบัดทางเด็ก

 • ตรวจประเมินกายภาพบำบัดทางเด็กแบบทั่วไปและแบบพิเศษ
 • การรักษาด้วยเทคนิคต่างๆได้แก่
  • การกระตุ้นพัฒนาการ
  • Neurodevelopmental Treatment (NDT)
  • การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว (Functional Electrical Stimulation)
  • การออกกำลังกายในน้ำ (Pool Exercise)
  • การรักษาภาวะกระดูกสันหลังคดด้วยเทคนิค Schroth
  • การรักษาพิเศษด้วยเทคนิควอยตา (Vojta)
 • การตรวจประเมินและแนะนำ เรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อการทรงท่า การเคลื่อนไหว
 • การตรวจประเมินและแนะนำเกี่ยวกับรองเท้าเสริมต่างๆ
 • การแนะนำกิจวัตรประจำวัน และการปรับสภาพบ้านเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนที่และการเคลื่อนย้ายในการทำกิจวัตรประจำวัน

กายภาพบำบัดทางเด็ก กายภาพบำบัดทางเด็ก

ผู้ที่มารับบริการกายภาพบำบัดทางเด็ก

 1. ทารกที่มีภาวะเสี่ยง ได้แก่ ทารกที่คลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกคลอดน้อยมาก เป็นต้น
 2. เด็กซีพี หรือเด็กที่มีความล่าช้าของพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว เนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 3. เด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เนื่องจากความบกพร่องของไขสันหลัง เช่น spina bifida
 4. เด็กที่มึปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ภายหลังได้รับอุบัติเหตุ หรือภาวะโรคต่างๆ
 5. เด็กที่มีภาวะอ่อนแรงแรงกล้ามเนื้อ เช่น muscular dystrophy
 6. เด็กที่ได้รับการผ่าตัดกล้ามเนื้อและกระดูก
 7. เด็กที่มีภาวะข้ออักเสบเรื้อรัง (juvenile rheumatoid arthritis)
 8. เด็กที่มีความผิดปกติของการประสานกล้ามเนื้อ (developmental coordination disorder)
 9. เด็กที่มีปัญหาการหายใจหรือระบบหัวใจ
 10. เด็กทั่วไปที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด หรือปัญหาโครงสร้างของร่างกายเช่น คอเอียง หลังโก่ง เท้าผิดรูป เป็นต้น
UP