กิจกรรมบำบัด
Home > การให้บริการ > กิจกรรมบำบัด
กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด ให้บริการสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตสังคม และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก โดยการประยุกต์สื่อกิจกรรม วิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาความสุขความสามารถในการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ได้แก่ ทักษะการดูแลตนเอง ทักษะการศึกษา ทักษะการทำงาน ทักษะการศึกษา ทักษะการใช้เวลาว่าง ทักษะการนอนหลับพักผ่อน และทักษะการเข้าสังคม

กระบวนการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การตรวจประเมิน การส่งเสริมป้องกัน การบำบัด และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

กิจกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด

เปิดให้บริการในผู้รับบริการ 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
 2. กลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านจิตสังคม
 3. กลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก

ตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย

 • โรคอัลไซเมอร์
 • มะเร็ง
 • กลุ่มอาการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • ภาวะการกลืนลำบาก
 • ภาวะสมองเสื่อม
 • ปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ
 • ภาวะอ่อนแรงจากการเล่นดนตรี
 • บาดเจ็บที่ไขสันหลัง
 • บาดเจ็บของสมอง
 • ฯลฯ

กิจกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด

ตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องทางด้านจิตสังคม

 • โรคอารมณ์สองขั้ว
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ต้องการพัฒนาทักษะความคิดความเข้าใจ
 • ภาวะกลัวการกลืน
 • ต้องการพัฒนาทักษะการจัดการอารมณ์
 • ผู้ที่มีความล้า
 • อารมณ์ผิดปกติ
 • บุคลิกภาพผิดปกติ
 • โรคจิตเภท
 • ผู้ที่มีความเครียด
 • ฯลฯ

ตัวอย่างผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก

 • สมาธิสั้นไม่อยู่นิ่ง
 • กลุ่มออทิสติกสเปคตรัม
 • สมองพิการ
 • พัฒนาการช้า
 • ดาวน์ซินโดรม
 • บกพร่องด้านการเรียนรู้
 • ต้องการพัฒนาทักษะการเขียน
 • ภาวะสายตาเลือนราง
 • ฯลฯ

กิจกรรมบำบัด กิจกรรมบำบัด

UP