กายภาพบำบัดระบบประสาท
Home > การให้บริการ > กายภาพบำบัดระบบประสาท
กายภาพบำบัดระบบประสาท

กายภาพบำบัดทางระบบประสาทของศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน ตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อหาจุดบกพร่องที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว และการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก และการกระตุ้นด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน เป็นต้น เพื่อฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้เต็มศักยภาพมากที่สุดตามพยาธิสภาพ

กายภาพบำบัดระบบประสาท กายภาพบำบัดระบบประสาท

การให้บริการ ครอบคลุมตามพยาธิสภาพของโรค โดยศูนย์กายภาพบำบัดจะรับผู้ป่วยระบบผู้ป่วยนอกที่มีสัญญาณชีพคงที่ คือ มีความดันโลหิตอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 90/60 มม.ปรอท หรือไม่สูงกว่า 160/100 มม.ปรอท, อัตราชีพจรอยู่ในช่วง 60-100 ครั้งต่อนาที และอัตราการหายใจอยู่ในช่วง 16-22 ครั้งต่อนาที โดยกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางศูนย์กายภาพบำบัดระบบประสาท มีดังนี้

กายภาพบำบัดระบบประสาท กายภาพบำบัดระบบประสาท

  1. โรคหลอดเลือดสมอง ที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน
  2. กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) กลุ่มอาการดิสโทเนีย (dystonia) หรือกลุ่มอาการโคเรีย (chorea)
  3. กลุ่มอาการฝ่อของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมองใหญ่เสื่อม สมองน้อยเสื่อม ไขสันหลังเสื่อม
  4. โรคอัลไซเมอร์
  5. โรคเยื่อหุ้มไมอิลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย (Multiple sclerosis)
  6. การบาดเจ็บของสมอง (traumatic brain injury) หรือ ไขสันหลังบาดเจ็บ (spinal cord injury) ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหลังจากภาวะทางการแพทย์คงที่
  7. ภาวะหลังผ่าตัดของเส้นประสาท รากประสาท หรือ ข่ายประสาท ซึ่งต้องการฟื้นฟูความสามารถร่างกาย
UP