กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
Home > การให้บริการ > กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ มุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมปัญหาเจ็บปวดทางกระดูกและข้อต่อรวมถึงความตึงตัวของเส้นประสาท แขน – ขา ในทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ นักกายภาพบำบัดสามารถตรวจประเมินปัญหาทางกายภาพบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด วางแผนการรักษา ให้การปรึกษา และให้การรักษาได้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ นอกจากนี้ทางศูนย์กายภาพบำบัดยังมีเครื่องมือตรวจการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยในการวิเคราะห์โรค และมีเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ยังมีการขยายบริการไปถึงการดูแลทางด้านการบาดเจ็บทางการกีฬา และกระดูกสันหลังคดโดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำ

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่ทางศูนย์กายภาพบำบัดให้การบริการได้แก่

 1. กลุ่มอาการปวดตามโครงสร้างร่างกาย
  • ปวดตามข้อต่อ เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดไหล่ ฯลฯ
  • ปวดกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก และกระดูก
 2. กลุ่มอาการของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลัง
  • กระดูกสันหลังเสื่อม และกระดูกสันหลังเคลื่อน ทั้งที่มีอาการ / ไม่มีอาการร่วมกับการปวดทางเส้นประสาท
  • หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม และหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้น ทั้งที่มีอาการ / ไม่มีอาการร่วมกับการปวดทางเส้นประสาท
  • กลุ่มอาการที่เกิดจากท่าทางที่ไม่ถูกต้อง (postural syndrome) และกลุ่มอาการหลังแข็ง (dysfunction syndrome)
 3. กลุ่มอาการเคลื่อนของข้อต่อรยางค์ หรือ ยึดรั้ง ยึดติด
 4. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะทำงาน (office syndrome)
 5. กลุ่มอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากการใช้งานซ้ำๆ (repetitive strain injury)
 6. กลุ่มอาการที่เกิดภายหลังบาดเจ็บ (Post injury) ทางโครงสร้างของกระดูก กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
 7. กลุ่มอาการที่เกิดจากภาวะหลังผ่าตัด
 8. กลุ่มอาการอัมพาตใบหน้า (Bell’s palsy) และการบาดเจ็บของเส้นประสาท (nerve injury)
 9. กลุ่มอาการจากการบาดเจ็บทางการกีฬา
 10. กลุ่มอาการจากกระดูกสันหลังคด
 11. กลุ่มอาการจากโรคข้ออักเสบต่าง ๆ

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

UP