ข้อมูลที่ควรทราบก่อนเข้ารับบริการ
Home > การให้บริการ > ข้อมูลที่ควรทราบก่อนเข้ารับบริการ

ข้อมูลที่ควรทราบก่อนเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยควรทำนัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากคิวตรวจรักษามีจำนวนจำกัด ถ้าคิวตรวจเต็มไม่ได้รับการรักษาในวันนั้น ผู้ป่วยจะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการรักษาในครั้งถัดไป

อัตราค่าบริการจอดรถ ศูนย์กายภาพบำบัด สาขาเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า

เงื่อนไข

จอดฟรี

อัตราค่าบริการชั่วโมงถัดไป

ติดต่อศูนย์

30 นาที

ไม่ต้องนำบัตรมาขอส่วนลดที่ห้องการเงิน

บุคคลที่รับการรักษา
(ยื่นพร้อมใบเสร็จค่ารักษา)

3 ชม

ชั่วโมงละ 50 บาท

บุคคลภายนอก

ชั่วโมงละ 100 บาท

สิทธิการรักษาพยาบาลและการชำระค่าบริการ

  1. ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล เป็นสถานพยาบาลราชการที่ยังไม่สามารถเข้าระบบเบิกจ่ายตรงได้ แต่นำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการและใช้วิธีปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0518.2/ว 42 ลง วันที่ 28 มีนาคม 2545
  2. ไม่สามารถใช้สิทธิผู้พิการรักษาฟรีได้
  3. หากต้องการใบรับรองการรักษา เพื่อนำใบเบิกกับต้นสังกัดหรือใบกรณีทุพพลภาพที่นำไปเบิกประกันสังคม สามารถแจ้งขอโดยตรงกับผู้รักษาและแจ้งก่อนการรักษาทุกครั้ง
  4. ทุกสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต้องสำรองจ่ายทุกครั้งที่เข้ารักการรักษา ยกเว้น ผู้ที่มีสิทธิเบิกของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
  5. สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต (รับชำระตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป)
UP