TMS
Home > เครื่องมือขั้นสูงทางกายภาพบำบัด > TMS
เครื่องมือขั้นสูงทางกายภาพบำบัด

TMS

การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กผ่านกะโหลกศีรษะ (Transcranial Magnetic Stimulation-TMS) เป็นการกระตุ้นสมองแบบไม่ล่วงล้ำเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกลไกการทำงานของระบบประสาทในมนุษย์ TMSแบบกระตุ้นซ้ำ (repetitive TMS) เป็นเทคนิคที่ช่วยปรับความไม่สมดุลของการสื่อสารของสมองสองซีกให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง การปรับสมดุลนี้จะส่งผลให้การใช้แขนและมือกลับมาดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีคำถามว่า ผลของ rTMS ยาวนานเพียงใด และจะได้ผลมากกว่าและคงอยู่นานกว่าหรือไม่ถ้าผู้ป่วยรับการฝึกชนิดอื่น เช่น การทำกายภาพบำบัด หรือการฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการใช้มือหยิบจับของ ร่วมกับการได้รับการกระตุ้นด้วย rTMS ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามดังกล่าว คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังทำการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้TMS ร่วมกับการฝึกการเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบต่างๆทั้งในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง พาร์กินสันและภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา

TMS TMS TMS TMS

เครื่องมือขั้นสูงทางกายภาพบำบัด

UP