วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
Home > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
คลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ปรัชญาของคณะกายภาพบำบัด

ความสําเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความชำนาญเฉพาะทาง บูรณาการงานวิจัย รับใช้สังคม”

พันธกิจของศูนย์กายภาพบำบัด

 1. ให้บริการการรักษาเฉพาะทาง ด้านกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. กลยุทธ์
  • พัฒนาและบูรณาการกระบวนการให้บริการทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัดตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • พัฒนาความเป็นเลิศของคลินิกเฉพาะกลุ่มอาการ

 3. พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ความชำนาญเฉพาะทาง
 4. กลยุทธ์
  • สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการทำงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ความชำนาญเฉพาะทาง ให้บริการทางวิชาการเฉพาะทางแก่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
  • เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรม

 5. เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดทั้งในและต่างประเทศ
 6. กลยุทธ์
  • เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวิธีการสอนแก่บุคลากรเพื่อรองรับการฝึกงานของนักศึกษา

 7. สนับสนุนและผลิตงานวิจัยทางคลินิกและการบริการ
 8. กลยุทธ์
  • สร้างระบบที่ปรึกษาสำหรับการวิจัย
  • ให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  • ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการให้บริการ

 9. ให้บริการความรู้วิชาการแก่ผู้ป่วย และ ประชาชน
 10. กลยุทธ์
  • พัฒนางานบริการวิชาการเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการดูแลสุขภาพ

 11. ให้การบริการทางวิชาการเฉพาะทางแก่นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด
 12. กลยุทธ์
  • สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเฉพาะทางแก่บุคลากร

UP