วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
Home > เกี่ยวกับเรา > วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของคณะกายภาพบำบัด

ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์

ปี 2567 คณะกายภาพบำบัดจะเป็นสถาบันอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย ด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และบริการสุขภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน

พันธกิจของศูนย์กายภาพบำบัด

ประยุกต์องค์ความรู้ผ่านงานวิจัย นวัตกรรม การบริการสุขภาพ สู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อขยายประโยชน์สู่สังคม

UP