ประวัติของเรา
Home > เกี่ยวกับเรา > ประวัติของเรา
คลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาทางกายภาพบำบัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฟื่อง สัตย์สงวน ในชื่อโรงเรียนกายภาพบำบัด สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนกายภาพบำบัด ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ยกฐานะเป็นโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็นคณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มีรองศาสตราจารย์กานดา ใจภักดี เป็นคณบดีท่านแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกายภาพบำบัด

นอกจากการเป็นสถาบันต้นแบบด้านการศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ รองศาสตราจารย์ กานดา ใจภักดี และทีมบริหาร มีดำริให้เปิดคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสถานที่ปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษากายภาพบำบัดในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ให้บริการวิชาการด้านการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วย และให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชน โดยได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้พื้นที่ชั้น ๑-๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) บริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดให้บริการการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และเปิดเป็นทางการ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕ โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ เป็นประธานในพิธี คณะกายภาพบำบัดให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดครอบคลุมหลายสาขา ได้แก่ กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กายภาพบำบัดทางการกีฬา กายภาพบำบัดทางระบบประสาท กายภาพบำบัดทางเด็ก ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้เปิดคลินิกกิจกรรมบำบัด โดยครอบคลุมการให้บริการกิจกรรมบำบัดฝ่ายกายและจิตสังคม ฝ่ายเด็กและวัยรุ่น

ทั้งนี้ คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการยกฐานะ เป็นศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ และสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติให้ใช้อาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นที่ทำการของคณะกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งคณะฯ พิจารณาใช้เป็นที่ทำการศูนย์กายภาพบำบัด รองรับการขยายงาน ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การบริการสุขภาพ และการวิจัย โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คณะกายภาพบำบัดในการปรับปรุงและตกแต่งอาคาร

ระหว่างการปรับปรุงและตกแต่งอาคาร คณะฯ ได้ดำเนินการย้ายศูนย์กายภาพบำบัด เพื่อให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด ศาลายา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ หลังจากศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ปรับปรุงแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะฯ ยังคงเปิดให้บริการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ณ อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นอาคารขนาด ๙ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๐๕๕ ตารางเมตร รองรับการให้บริการสุขภาพทางกายภาพบำบัด ทั้งคลินิกทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง อาทิ คลินิกกระดูกสันหลักคด คลินิกกายภาพบำบัดทางการกีฬา และส่งเสริมศักยภาพของคณะฯ ในการขยายงานด้านการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรการวิจัยทางคลินิกและการเปลี่ยนงานประจำเป็นงานวิจัย (Routine to Research) มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อรับใช้ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ภายในประกอบด้วย ห้องรักษาทางกายภาพบำบัดทางระบบประสาท ขนาดเตียง จำนวน ๒ ห้อง ห้องรักษาทางกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ขนาดเตียง จำนวน ๖ ห้อง ห้องรักษาทางกิจกรรมบำบัด จำนวน ๒ ห้อง ห้องรักษาทางกายภาพบำบัดทางเด็ก จำนวน ๑ ห้อง ห้องวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ห้องตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวน ๔ ห้อง ห้องประชุมและห้องบรรยาย

ประวัติของเรา ประวัติของเรา

UP