คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด

คณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ทำหน้าที่วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการในการดำเนินงานของศูนย์กายภาพบำบัด ประกอบด้วย

ผศ.กภ.ชมพูนุท สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
รศ.กภ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี กรรมการ
ผศ.ดร.กภ.จิตวรี ขำเดช กรรมการ
ผศ.ดร.กภ.คีรินท์ เมฆโหรา กรรมการ
อ.กภ.ยศวิน สกุลกรุณา กรรมการ
อ.ก.บ.มะลิวัลย์ เรือนคำ กรรมการ
กภ.พรสิริ ประเสริฐกิจกุล กรรมการ
กภ.รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ กรรมการ
น.ส.ณีรนุช รอดนุช เลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์กายภาพบำบัด ทำหน้าที่ดำเนินงานตามแนวทางและแผนการดำเนินงานที่วางไว้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ประกอบด้วย

ผศ.กภ.ชมพูนุท สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
กภ.พรสิริ ประเสริฐกิจกุล หัวหน้างานกายภาพบำบัด
และหัวหน้าฝ่ายบุคคล
กภ.ศุภลักษณ์ พรหมศร หัวหน้าฝ่ายสถานที่
กภ.มีนา เดชโชกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
กภ.ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กภ.สราวุธ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์
กภ.อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

UP