คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด

คณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ทำหน้าที่วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการในการดำเนินงานของศูนย์กายภาพบำบัด ประกอบด้วย

รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด
กภ.(ชำนาญการพิเศษ) สุธิดา สกุลกรุณา ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์ กรรมการ
อ.ดร.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ กรรมการ
กภ. พรสิริ พิพัฒน์กษีร กรรมการ
กภ.(ชำนาญการพิเศษ) รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ กรรมการ
กภ. ขนิษฐา จิตรอารี กรรมการ
กภ. ศุภลักษณ์ พรมศร กรรมการ
กภ. สราวุธ สุวรรณรัตน์ กรรมการ
กภ. วัลย์ลิกา ประเสริฐกุล กรรมการ
ก.บ. กีรติ อ้นมั่น กรรมการ
ก.บ. ธราดล รอดแก้ว กรรมการ
นางสาว ดรรชนี นามไพโรจน์ กรรมการ
น.ส.ธารีรัตน์ วังมัจฉา เลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์กายภาพบำบัด ทำหน้าที่ดำเนินงานตามแนวทางและแผนการดำเนินงานที่วางไว้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ประกอบด้วย

กภ.(ชำนาญการพิเศษ) สุธิดา สกุลกรุณา ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
กภ. พรสิริ พิพัฒน์กษีร หัวหน้างานกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัด
และหัวหน้าฝ่ายบุคคล
กภ. วัลย์ลิกา ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนงานวิจัยคลินิก
กภ. ขนิษฐา จิตรอารี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กภ. สราวุธ สุวรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์
ก.บ. ธราดล รอดแก้ว หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กภ. ศุภลักษณ์ พรมศร หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ก.บ. กีรติ อ้นมั่น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
UP