คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด

คณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ทำหน้าที่วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการในการดำเนินงานของศูนย์กายภาพบำบัด ประกอบด้วย

ผศ.กภ.ชมพูนุท สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
รศ.กภ.โสภา พิชัยยงค์วงศ์ดี กรรมการ
ผศ.ดร.กภ.คีรินท์ เมฆโหรา กรรมการ
อ.กภ.ยศวิน สกุลกรุณา กรรมการ
อ.ก.บ.มะลิวัลย์ เรือนคำ กรรมการ
กภ.รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ กรรมการ
กภ.ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ กรรมการ
น.ส.ธารีรัตน์ วังมัจฉา เลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์กายภาพบำบัด ทำหน้าที่ดำเนินงานตามแนวทางและแผนการดำเนินงานที่วางไว้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ประกอบด้วย

ผศ.กภ.ชมพูนุท สุวรรณศรี ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
กภ.รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด
และหัวหน้าฝ่ายบุคคล
กภ.อรรถพร มงคลภัทรสุข หัวหน้าฝ่ายสถานที่
กภ.สุธิดา สกุลกรุณา หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
กภ.ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กภ.ลัดดาวัลย์ แซ่ตั้ง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์
กภ.อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
UP