คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
Home > เกี่ยวกับเรา > คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

คณะกรรมการประจำศูนย์กายภาพบำบัด

คณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ทำหน้าที่วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการในการดำเนินงานของศูนย์กายภาพบำบัด ประกอบด้วย

รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด
กภ.(ชำนาญการพิเศษ) สุธิดา สกุลกรุณา ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ. ภครตี ชัยวัฒน์ กรรมการ
อ.ดร.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ กรรมการ
กภ. รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ กรรมการ
กภ. ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ กรรมการ
กภ. พรสิริ พิพัฒน์กษีร กรรมการ
กภ. อรรถพร มงคลภัทรสุข กรรมการ
กภ. ลัดดาวัลย์ ถวัลยวิชชจิต กรรมการ
กภ. อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย กรรมการ
กภ. วัลย์ลิกา ประเสริฐกุล กรรมการ
นางสาว ดรรชนี นามไพโรจน์ กรรมการ
น.ส.ธารีรัตน์ วังมัจฉา เลขานุการ

คณะกรรมการศูนย์กายภาพบำบัด ทำหน้าที่ดำเนินงานตามแนวทางและแผนการดำเนินงานที่วางไว้โดยคณะกรรมการฝ่ายบริการสุขภาพ ประกอบด้วย

กภ.(ชำนาญการพิเศษ) สุธิดา สกุลกรุณา ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.กภ.ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ รองประธานกรรมการ
กภ.รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์ หัวหน้างานกายภาพบำบัด
และหัวหน้าฝ่ายบุคคล
กภ.อรรถพร มงคลภัทรสุข หัวหน้าฝ่ายสถานที่
กภ. วัลย์ลิกา ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและสนับสนุนงานวิจัยคลินิก
กภ.ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
กภ.ลัดดาวัลย์ ถวัลยวิชชจิต หัวหน้าฝ่ายพัสดุและอุปกรณ์
กภ.อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
UP