PT. Kanjana Niemrungruang

Position : Physiotherapist

E-Mail : kanjana.nie@mahidol.ac.th

Education

2007 Bachelor Degree B.Sc. (Physiotherapy) Mahidol University, Thailand

Research

Publication

2021

Administrative

2014 - Present กรรมการโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ
2013 - Present คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 - 2014 หัวหน้าโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ
2008 - Present Building Section
2007 - 2008 Supply and Equipment Section

Training

2019/06/20 - 2019/06/21 A Pragmatic Approach to Stroke Rehabilitation, คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, Faculty of Physical therapy, Mahidol University
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, Faculty of Physical therapy, Mahidol University
2017/07/3 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, Faculty of Physical therapy, Mahidol University
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/06/13 - 2016/06/16 การจัดการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเวชกรรมฟื้นฟูในทศวรรษหน้า, โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University
2015/01/27 - 2015/01/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ ความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด "Multidisciplinary gait and balance approach", มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ วนาสวรรค์ วนาศรมรีสอร์ท
2014/10/06 - 2014/10/08 comprehensive approach for physiotherapy in stroke patient, รพ. กรุงเทพ ณ กรุงเทพมหานคร
2014/03/21 - 2014/04/02 โครงการผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่12, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 - 2013/12/13 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 สาขาวิชากายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ รร.เซ็นทารา ดวงตะวัน
2013/10/11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนข้างเตียง และการให้ Feedback, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/10/29 - 2012/11/01 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Therapeutic exercise and function exercise”, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานทาง คลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “Movement Impairment Syndrome”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/12 ATEX Taping an introduction of Technique and Result, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/07/04 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010/10/26 - 2010/10/29 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Physical Therapy Managament in Musculoskeletal and Neurological Conditions” (Stroke Part A: stroke from the ground up), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
2010/07/11 - 2010/07/13 โครงการพลังกลุ่มและความสุข โดย เสมสิกขาลัย, โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2009/04/28 - 2009/04/30 ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “ความก้าวหน้าและพัฒนาการทางกายภาพบำบัด” และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Updates in PT management for stroke, กรุงเทพมหานคร
2008/07/08 - 2008/07/11 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2551 เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเป็นเลิศทางกายภาพบำบัด” กลุ่มที่ 2 The Management on Upper Extremity Function for Individuals with Stroke, มหาวิทยาลัย มหิดล ณ โรงแรม

Study Visit

2011/05/31 โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

Course

กภกภ 361 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2
PTPT 281 Clinical Practicum 1
PTPT 381 Clinical Practicum 2

Speakers

2018/04/14 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/26 ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/03/21 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "เตือนใจก่อนภัยมา ตอนโรคหลอดเลือดสมองกับกายภาพบำบัด", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/22 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/03/16 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ฒ. ผู้ไม่เฒ่า", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/07/23 โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ “ถอดรหัสสุขภาพ...พิชิตเบาหวาน” วิทยากรปฏิบัติร่วม “ขยับกาย พิชิตเบาหวาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/03/31 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ภาวะอ้วนลงพุง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/08/21 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง“60 อย่างไรให้ 25” , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2008/10/ วิทยากรบรรยายเรื่อง “ดึงและดันให้ปลอดภัย” พนักงานฟาร์มเลี้ยงหมู, นครปฐม
2018/04/1 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Other

2019 จัดทำ: โปสเตอร์การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018 จัดทำ: โปสเตอร์แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017 จัดทำ: โปสเตอร์กิจกรรมทางกาย ลดความเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำ: โปสเตอร์ออกกำลังกายสำหรับโรคพาร์กินสัน, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 จัดทำ: โปสเตอร์รู้ไหมว่าคุณเสี่ยง (Fast Stroke), ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/28 ออกหน่วย: วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
2014 จัดทำ:โปสเตอร์ยืดสายคลายเส้น, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/09 ออกหน่วย: กิจกรรม "สุขภาพเต็มร้อย" โดย สภากาชาดไทยร่วมกับนิตยสาร Health Today, ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กทม.
2013/05/17 ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ “ที่นี่...มหาวิทยาลัยมหิดล” เรื่อง “ตรวจกายเช็ควัยกันเถอะ”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013 จัดทำ: โปสเตอร์บริหารการหายใจเพื่อสุขภาพปอด, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/08/09 ออกหน่วย:โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน, ณ วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2012/02/12 ออกหน่วย:สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน 2012, ลานข้างสวนสราญรมย์ เขตพระนคร
2012 จัดทำ: โปสเตอร์เบาหวานอันตรายกว่าที่คุณคิด, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 จัดทำ: โปสเตอร์วิธีการป้องกันเจ็บข้อไหล่และมือ, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 บทความ:เหตุผลดีๆ ที่ผู้สูงอายุต้องออกกำลังกาย, เว็บไซต์ศูนย์กายภาพบำบัด
2012 แผ่นพับ: กระดูกพรุน, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/24 ออกหน่วย: โครงการกายภาพบำบัดสู่ชุมชน, ณ เทสโก้ โลตัส ศาลายา นครปฐม
2011 จัดทำ: โปสเตอร์ท่าออกกำลังกายในผู้สูงอายุ, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/11/21 ออกหน่วย:สแตนดาร์ดชาร์เตอร์กรุงเทพมาราธอน 2010, ลานข้างสวนสราญรมย์ เขตพระนคร
2010 จัดทำ:โปสเตอร์โรคพาร์กินสัน, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010 บทความ: ตรวจกาย เช็ควัยกันเถอะ, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล