OT. Chanitpon Bunyawat

Position : Occupational Therapist

E-Mail : chanitpon.bun@mahidol.ac.th

Education

2018 Bachelor Degree B.Sc. (Occupational Therapy) Mahidol University, Thailand

Training

2020/02/11 - 2020/02/14 การอบรม ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยแบบทดสอบ Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/25 - 2019/04/26 "การประเมิน การจำแนกชนิดและแนวทางการบำบัดรักษาในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ" โดยใช้ทฤษฎี Ayres Sensory Integration, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Speakers

2020/06/23 Facebook Live หนูอยู่บ้าน ต้าน Covid-19 ตอน Back to school เตรียมพร้อมให้หนูก่อนกลับไปเรียน, Faculty of Physical Therapy : Mahidol University
2019/06/22 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Other

2021/03/08 บทความเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมความคิดความเข้าใจในผู้สูงอายุ ทำเองได้ ง่าย ๆ ที่บ้าน, ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/12/09 บทความเรื่อง พัฒนาการตามวัย…ทำไมลูกถึงอมข้าว เคี้ยวช้า, ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/04/28 เล่นอย่างไรให้เหมาะกับวัย, ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/04/17 บทความเรื่อง การจัดสิ่งแวดล้อมและการเตรียมพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการกลืน, ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล