OT. Sasicha Chanworavit

Position : Occupational Therapist

E-Mail : sasicha.cha@mahidol.ac.th

Education

2015 Bachelor Degree Occupational therapy Mahidol University, Thailand

Administrative

2016 - Present

Training

2019/07/09 - 2019/07/12 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/15 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/21 - 2018/05/25 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน (Swallowing rehabilitation), ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017/07/24 - 2017/07/25 โครงการเสริมสร้างทักษะในเด็กพิเศษ เรื่อง Handwriting in Children with Special Needs, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ
2017/07/06 - 2017/07/07 สมองพลังสุข (Brain Becoming Well), ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/03 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Speakers

2019/06/22 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ส่งเสริมทักษะการรับรู้ทางสายตา ที่มีผลต่อการเรียนในเด็ก", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/16 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ให้เด็กเล่น Tablet ส่งผลต่อพัฒนาการ จริงหรือไม่", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/10/18 การกระตุ้นพัฒนาการของเด็กผ่านทักษะการเล่น, มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย4 นครปฐม
2017/06/24 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ส่งเสริมทักษะการเขียน ในเด็กวัยเรียน", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/25 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ไขปริศนาปัญหาเด็กสมาธิสั้น", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Other

2019/10/30 - 2019/10/31 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/10/18 - 2018/10/19 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/10/02 - 2017/10/03 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/10/25 - 2016/10/26 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/10/19 - 2015/10/20 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล