OT. Keerathi Oanmun

Position : Occupational Therapist

E-Mail : keerathi.oan@mahidol.ac.th

Education

2012 Bachelor Degree B.Sc. (Occupational Therapy) Mahidol University, Thailand

Administrative

2020 - Present คณะกรรมการภาพลักษณ์องค์กร คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 - 2015 คณะอนุกรรมการงานคืนสู่เหย้า ฝ่ายสถานที่ พิธีกรและกิจกรรมการแสดง
2015 - Present คณะอนุกรรมการ ดำเนินการรวบรวมความต้องการเพื่อการปรับปรุงโปรแกรมคลินิก
2014 - 2015 คณะอนุกรรมการและเลขานุการ ร้านค้าสวัสดิการเรือนกานดา
2012 - Present Supply and Equipment Section, Physical Therapy Center

Training

2019/11/06 - 2019/11/08 Innovation of Care in Occupational Therapy Practice, โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2019/04/24 การใช้แบบทดสอบ MoCA, ศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2019/01/24 - 2019/01/25 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/28 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2018/02/05 - 2018/02/07 Alternative Occupational Therapy Intervention: Animal Assisted Therapy, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
2017/12/19 - 2017/12/22 Occupational Therapy Intervention for Children with Executive Function Deficits, Duangtawan Hotel Chiangmai
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/22 - 2016/03/25 การอบรม ผู้ทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยแบบทดสอบ Denver II ฉบับภาษาไทย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/09/18 กรอบการปฏิบัติงานและคำจำกัดความ:การประยุกต์กรอบการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับบริการเด็ก, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2015/06/17 - 2015/06/19 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Cognitive Rehabilitation : Assessment, Intervention, and Innovention", โรงแรม อิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
2014/07/03 - 2014/07/04 อบรม เรื่อง การบำบัดฟื้นฟูด้านการรับรู้และความเข้าใจในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและการใช้เครื่องมือการประเมินการรับรู้และความเข้าใจสำหรับคนไทย, ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม
2014/06/13 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกิจกรรมบำบัด เรื่อง การสอนข้างเตียง, ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 - 2013/12/13 ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556 เรื่อง Music therapy for physical and Mental rehabilitation, ณโรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Course

กภกก 325 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1
กภกก 332 การวิเคราะห์และปรับสื่อเพื่อการบำบัด
กภกก 471 ปฏิบัติงานทางคลินิก 3
กภกก 372 ปฏิบัติงานทางคลินิก 1

Speakers

2017/06/24 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ส่งเสริมทักษะการเขียนในเด็กวัยเรียน", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/25 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ไขปริศนาปัญหาเด็กสมาธิสั้น", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/27 โครงการ บรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "สร้างทักษะการเล่น เสริมทักษะการเรียน", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/01 โครงการ อบรมความรู้กิจกรรมบำบัดสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่อง "กิจกรรมบำบัดในเด็กสมาธิสั้น", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/07/25 โครงการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อเสริมสร้างทักาะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/28 โครงการ บรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "เมื่อหนูเป็นเด็กสมาธิสั้น", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/08/31 โครงการ บรรยายความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "จัดการลูกสมาธิสั้นให้อยู่หมัด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/07/17 โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อและการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ "การทำงานในสายวิชาชีพกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/03/27 โครงการ ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และมีความสุข", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/12/08 โครงการ ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ หัวข้อ แนะนำวิชาชีพกิจกรรมบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/11/28 โครงการ แนะแนวการศึกษาต่อและการทำงาน หัวข้อ ประสบการณ์การทำงานทางกิจกรรมบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Other

2016/10/25 - 2016/10/26 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/09/13 ออกหน่วย ให้บริการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย , โรงเรียนอมริทราราม
2016/08/01 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในงาน มหิดลวันแม่, มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/10/19 - 2015/10/20 บริการประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นในผู้สูงอายุ เนื่องในวันกิจกรรมบำบัดสากล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/01/11 ออกหน่วย จัดซุ้มกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2557, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/02/19 ออกหน่วย ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยในการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กนักเรียนเข้าศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/01/12 ออกหน่วย จัดซุ้มกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2556, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล