Ms. Jintana Kulyalunck

Position : Educator

Tel : 024415450 #20234

E-Mail : jintana.kul@mahidol.ac.th

Education

2017 Master Degree Master of Education (Education Administration) Silapakorn University, Thailand
2010 Bachelor Degree - Silapakorn University, Thailand

Research

Publication

2019
ณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย์, จินตนา กัลยาลัง, ชลิดา ภัทรจิรพรรณ, ศุภลักษณ์ เข็มทอง. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะและข้อสอบภาคบังคับกิจกรรมบำบัด ปีการศึกษา 2554-2558. วารสารกิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562;23(3):1-10.

Proceeding

2014
Phattharajiraphan C, Kulyalunck J, Pongsuree P, Khemthong S. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”;13-14 มีนาคม 2557; โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร : 33-44.