กภ. ทัชชกร สงวนศักดิ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : thachakorn.san@mahidol.ac.th

การศึกษา

2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2553 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2562
Soonthonsawat S, Bunprajun T,Sakulsriprasert P, Pipatkasira P, Thammajaree C, Kunanusornchai S, and Sa-ngounsak T. Immediate Effect of an 808-909 nm Ga-Al-Ar High Laser Therapy on Visual Analog Scale and Functional Ability in Individuals with Lateral Elbow Pain. Proceeding of The 9 th STOU National Research Conference .29 พฤศจิกายน 2562

การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/08/08 - 2019/08/09 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/30 การป้องกันและระงับอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/29 Assessment and management of Foot Problems in Musculoskeletal System: Multidisciplinary Approach, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/8 - 2015/06/17 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2 :"Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/01/15 Mckenzie: Advance PT Management โดย Prof. John Stenner Rasmussen, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 PT management in Knee problems โดย อ.สุวิทย์ อริยชัยกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/10 - 2014/03/06 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1 : "Primary Body center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain", มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/07/04 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Sport Injuries, From Day One to Recovery” โดย Philippe Currat , มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง "สัมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฎิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2013 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Neurodynamics of the lower lime”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/06/20 ป้องกันการติดเชื้อ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/23 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัดเรื่อง “Movement Impairment Syndrome”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/10/17 - 2011/10/25 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Three Dimensional Scoliosis Therapy According to Katharina Schroth”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/10/05 อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/12 ATEX Taping an introduction of Technique and result, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/05/26 Basic US of MSK System , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2014 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

วิทยากร

2018/08/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัดเรื่อง “ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/08/27 โครงการความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด เรื่อง เรื่อง "สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด", มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัดเรื่อง "เข่าแท้หรือจะแพ้เข่าเทียม", มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/22 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัดเรื่อง "คนไทยยุคใหม่ สดใส ไร้พุง", มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/01 วิทยากรหัวข้อ “กายภาพบำบัดกับการทำงาน” , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
2013/02/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัดเรื่อง “รวมฮิตโรคแม่บ้าน”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/02/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัดเรื่อง “หลากหลายอาการปวดคอ”, มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019 จัดทำโปสเตอร์ "เดิน วิ่ง เจ็บส้นเท้าทำอย่างไร", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 จัดทำแผ่นพับเรื่อง "plantar fasciitis", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/08/01 ออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด งานมหิดลวันแม่, ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "เล่นมือถืออย่างไรไม่ให้ปวด", มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การออกกำลังกายในที่ทำงาน” , มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/25 เขียนบทความเรื่อง "ปวดศีรษะ = ไมเกรนจริงหรือ? และวิธีการดูแลตนเองหากมีอาการปวดศีรษะที่ไม่ได้เกิดจากอาการ ไมเกรน", มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำแบบประเมินการตรวจร่างกาย Shoulder Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำคู่มือแบบประเมินการตรวจร่างกาย Scoliosis Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำคู่มือแบบประเมินการตรวจร่างกาย Shoulder Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำแบบประเมินการตรวจร่างกาย Scoliosis Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “นิ้วล็อค 1” และ”นิ้วล็อค 2”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “Tennis-Golfer elbow”, มหาวิทยาลัยมหิดล