กภ. เบญจวรรณ แซ่เล้า

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : benjawan.sae@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2018/07/09 - 2018/07/20 Vojta Therapy for adults with mobility difficulties 2nd batch Course C, สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2018/01/22 - 2018/02/02 Vojta Therapy for adults with mobility difficulties 2nd batch Course B, สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2017/07/31 - 2017/08/11 Vojta Therapy for adults with mobility difficulties 2nd batch Course A, สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
2015/12/19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Dance Movement Therapy Training for Caregivers of Patients with Parkinson’s Disease, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in musculoskeletal condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/07/30 - 2014/08/01 Successful Aging: From Basic to Advanced Knowledge, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/05/14 - 2014/05/16 ระบบบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ, โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
2014/03/27 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/15 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ นครปฐม
2013/04/25 - 2013/04/28 Next Move of Cardiorespiratory Management , ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
2012/10/05 Technology for Optimizing Rehabilitation Outcome, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012/05/10 Movement Impairment Syndromes, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/04/23 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/05/27 - 2011/05/29 Physical Therapy in Individual with Storke, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2014/11/22 ขยับกายปรับความดัน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล