กภ. วรัษฐา นันอนนท์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : varatta.nan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563

การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/12/23 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/25 - 2019/07/26 Essential skill for clinical techers, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา
2018/06/04 - 2018/06/05 6ภาวะพร่องในผู้สูงอายุ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิด
2016/06/06 โครงการอบรมเรื่อง Biomechanics and Pathomechanices of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/13 - 2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/06/30 - 2015/07/01 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/06/29 Assessment and management of foot problems in musculoskeletal system: Multidisciplinary approach, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2014/10/08 - 2015/06/10 อบรม Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2:“Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2014/06/23 - 2014/06/27 ฺBridging the Gaps: From clinical reasoning to clinical practice for upper and lower quadrants & Physical Therapist Functional Examination and Exercise Prescription for Aging Adults, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
2013/12/11 Physical Therapy Management for Knee Problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2013/10/09 - 2014/03/05 อบรม Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part1:“Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง “สัมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด”, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/10/29 - 2012/11/01 Therapeutic exercise and functional exercise, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2012/05/16 - 2012/05/18 Diagnostic screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครืออาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง "Movement Impairment Syndrome", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2011/03/24 - 2011/03/25 Manual Therapy for SI Joint Problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

2016 บรรยายเรื่อง"หมอนรองกระดูกสันหลังกับกายภาพบำบัด" โครงการความรู้สู่ประชน", ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2015 บรรยายเรื่อง”เข่าแท้หรือจะแพ้เข่าเทียม”โครงการความรู้สู่ ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2014 บรรยายเรื่อง “มั่นใจคนไทยไร้พุง”โครงการความรู้สู่ ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การบริหารข้อไหล่ติด” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ยางยืดมหัศจรรย์ 1 และ 2”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา