นางสาว ดรรชนี นามไพโรจน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21012

E-Mail : datchanee.nam@mahidol.ac.th

การศึกษา

2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย