กภ. สรญา สระทองเทียน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : soraya.sra@mahidol.ac.th

การศึกษา

2561 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2559
Sratongtean S, Prasertsukdee S, Sutcharitpongsa S, Wathanadilokul U. Accuracy and Consistency of Observational Skill in Using Vojta Based Observational Checklist of Motor Development in Full-Term Healthy Infants.Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 159-76

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/11/23 - 2020/11/30 โครงกำรฝึกอบมทำงวิชำชีพ Digital Platform for Professional Trainings: WHO Wheelchair Basic Level, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/07/03 - 2019/07/05 Pediatric Physical therapy Management in Cerebral Palsy, คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
2019/06/21 อบรมช่วยชีวิต, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/30 อบรมอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/12/14 - 2016/12/16 The 3 nd IPTC & The 4th PTMURS หัวข้อ Stiffening of joints and hardening of arteries : What can exercise do for us? , Twin Tower Hotel
2016/07/01 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฎิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/08/12 - 2015/02/13 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Vojta Therapy, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง"สัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด", โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/09/06 - 2012/09/07 The asian physical therapy research symposium, โรงแรมตะวันนา
2012/05/08 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง Movement Impairment Syndrome, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/04/23 โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/12 ATEX Taping an Introduction of Technique and result, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/07/19 - 2011/07/21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ธาราบำบัดทางคลินิคและการฝึกเดินในเด็กสมองพิการ, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

วิทยากร

2019/01/19 อบรมความรู้สู่ประชาชน Smart posture smart kids, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "หนูน้อยดาวน์ (ซินโดรม) ใส พัฒนาการสมวัยด้วยกายภาพบำบัด" , ศูนย์กายภาพบำบัด(ปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "บุคลิกภาพดี เริ่มต้นที่วัยเด็ก", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/08/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นเท้าแบน", , อาคารศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2015/01/10 ออกหน่วย : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยมหิดล