กภ. จินต์จุฑา สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : jinjuta.suw@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564

Proceeding

2555
Jitaree K, Wichaidit P, Phuegsilp P, Chernwattanachai J. The study of client’s expectation and satisfaction at Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. Proceedings of The 9th National Kasetsart University; 6-7 December 2012; The Center for Learning Kasetsart University Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom: 1020-6.

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/08/15 - 2019/09/27 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 23 (MU-SUP#23), โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ตามหลักสูตร สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/22 - 2019/04/25 Lymph Drainage Therapy 1 (LDT1), วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2018/08/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์กายาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/07 - 2018/05/09 โครงการอบรม เรื่อง Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/09/28 - 2017/09/29 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness, โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์รองเมือง กรุงเทพฯ
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั้วไป , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in musculoskeletal condition , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/22 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัดเรื่อง การเขียนบันทึกและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงาน ความพิการ สุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/01/27 - 2015/01/30 Update in Physical Therapy Management เรื่อง “Multidisciplinary Gait and Balance Approach in Brain Disorders, สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2014/10/06 - 2014/10/08 ASK.Stroke.BMC Rehab , Bangkok Hospital
2014/06/13 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “การสอนข้างเตียง” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 - 2013/12/13 Current Trends in Neurorehabilitation , ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2013/06/26 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/02/05 - 2013/02/07 อบรมการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัด เพื่อการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด รุ่นที่ 2 , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด
2012/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัด , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/10/05 Technology for Optimizing Rehabilitation outcome”, ศูนย์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2012/05/23 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/15 - 2012/05/16 อบรมเทคนิคเสริมพลังสร้างสรรค์ R2R , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/10 โครงพัฒนาเครือข่ายอาจารญ์ด้านฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เรื่อง “Movement Impairment syndrome” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/12 ATEX Taping an introduction of Technique and Result , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/04/27 - 2011/04/29 Diagnostic screening for physical therapy: When to treat? When to refer , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/08/04 เขียนสารคดีเรื่อง“กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดอย่างไรให้น่าอ่าน”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/07/11 - 2010/07/13 “งานพลังกลุ่มและความสุข” โดย เสมสิกขาลัย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/03/15 - 2010/03/18 Intervention Strategies For Improving Function in Patients with Neurological Disorders, สาขากายภาพบำบัด คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2018/05/0 - 2018/05/09 โครงการอบรม เรื่อง Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/10/29 รู้ทันก่อน (หก) ล้ม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/11/22 ขยับกายปรับความดัน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "อัมพฤกษ์-อัมพาต ภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณ, ", ศูนย์กายภาพบำบัด ม. มหิดล
2011/06/11 ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเรื่อง "ตั้งครรภ์อย่างไรให้สุขภาพดี" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/03/2 60 ใครว่าแก่, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/11/2 ผ่อนสมองคลายความเครียด, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2016/03/10 นำเสนอ Poster เรื่อง "บันทึกปริมาณการใช้งานเครื่องมือกายภาพบำบัด" ในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2014 จัดทำ: โปสเตอร์ภาวะสมองเสื่อม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013 จัดทำ: โปสเตอร์สุขกับอาหารอยู่กับเบาหวาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/06/10 โครงการสุขภาพเต็มร้อย โดยสภากาชาดไทยร่วมกับนิตยาสาร Health today, หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
2019/03/2 60 ใครว่าแก่, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล