กภ. อรรถพร มงคลภัทรสุข

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : attaporn.mon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561

การทำงาน

2548 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/12/23 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/09/25 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562, คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in musculoskeletal condition , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/10/24 - 2015/10/27 Lymphatic Drainage Therapy Level I, คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2015/06/24 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/05/21 - 2015/05/22 50 ปี กุญแจแห่งความสำเร็จกายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
2015/05/20 50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/05/01 Rehabilitation Protocal for Knee ACL Reconstruction : Update and Experience, ห้องประชุม 7R รพ.กรุงเทพ
2015/03/03 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์, ศูนย์ฝึกอบรมการปฏิบัติการช่วยชีวิต คณะแพทยศาสตร์ศิิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance part2 "Secondary body center stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/19 - 2014/03/20 Mulligan Concepts: Lower quadrant, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical therapy management for knee problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/15 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง , โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2013/03/18 - 2013/03/19 Mulligan Concepts: Upper quadrant, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
2013/02/01 - 2013/02/13 โครงการผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 10, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/10/10 - 2013/03/06 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance part1 "Primary body center stabilizers (Lumbo-Pelvic)pain” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/23 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/08 Movement Impairment Syndromes, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/12/07 - 2011/12/10 The Better Health, We Care “Hand Therapy”, คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2011/10/05 อบรมเชิงปฏิบัติการ“การป้องกันและระงับอัคคีภัย”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/15 - 2011/08/19 Principal of Movement Analysis and Diagnosis in Sport Physiotherapy, การกีฬาแห่งประเทศไทย
2011/06/29 Radial Shockwave therapy : New treatment for musculoskeletal problems, มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2011/05/10 - 2011/05/12 Management of the Cervicoscapular region : Assessment to Recovery , คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2011/04/11 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011 โครงการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2009/10/19 - 2009/10/22 Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Neurological Conditions “Back Education and Training” , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2008/02/20 - 2008/02/22 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance “Primary body center stabilizers pain to pedis” , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
2007/12/08 - 2007/12/10 3rd Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2007, Hirosahima university,Japan

การศึกษาดูงาน

2015/05/21 ศึกษาดูงาน, รพ.สรรพสิทธิประสงค์

วิทยากร

2020/02/22 อย่าปล่อยให้ชินกับอาการชามือ, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/02/23 ชีวิตสดใส ห่างไกลไหล่ติด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/02/25 บุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/27 หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกับกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/21 เข่าแท้ หรือจะแพ้เข่าเทียม, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
2014/02/22 คนไทยยุคใหม่ สดใส ไร้พุง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
2013/07/27 ขับรถอย่างไร...ไม่ให้ปวด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2020/04/09 เป็นวิทยากรรายการ ออกกำลังอยู่บ้านต้าน COVID19 ทาง live facebook เรื่อง core body exercise, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2020/01/30 ออกรายการโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS รายการคนสู้โรค เรื่อง หลังเสื่อมหลังทรุด ออกกำลังกายอย่างไร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล