อ.ดร.กภ. วัลลภ คุณานุสรณ์ชัย

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450#20704

E-Mail : wanlop.kun@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
กิจกรรมทางกายและสมรรถนะการออกกำลังกาย
การวัด การตรวจประเมินความสามารถในการใช้งานและสมรรถนะของผู้ป่วย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2559

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 207 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 552 Musculoskeletal system disorders and management

PTPT 587 Theory and management of pain

การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน อาจารย์
2559 - 2560 นักวิจัย ณ มหาวิทยาอุปซาลา ประเทศสวีเดน
2553 - 2559 นักกายภาพบำบัดกระดูกและกล้ามเนื้อ (นอกเวลา)
2550 - 2553 นักกายภาพบำบัดกระดูกและกล้ามเนื้อ (เต็มเวลา)

การอบรม

2017/06/20 - 2017/06/21 สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/11 - 2016/07/29 การเสริมสร้างทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, เสมสิขาลัย กรุงเทพฯ
2015/07/27 - 2015/07/28 Aging Balance in Aqua: Mobility ans Stability, โรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพ
2015/06/29 - 2015/06/30 Assessment and management of foot problem in musculoskeletal system : Multidisciplinary approach, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2017/09/10 - 2017/09/13 การนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานประชุม ERS 2017, มิลาน ประเทศอิตาลี
2015/06/11 - 2015/06/13 การนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16, โรงแรมพัทยาบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

วิทยากร

2018/03/14 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Balance assessment and training, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล