รศ.ดร.กภ. จารุกูล ตรีไตรลักษณะ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #20802

E-Mail : jarugool.tre@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2551 ปริญญาเอก Ph.D. (Biokinesiology) University of Southern California, United States of America
2538 ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2536 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Behavioral kinematics of reaching and grasping in stroke patients
Neural plasticity and neurological physical therapy
Technology such as transcranial magnetic stimulation, virtual reality and stroke rehabilitation
Hemispheric specialization of motor control in reaching and grasping tasks

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
Thanakamchokchai J, Tretriluxana J, Pakaprot N, Pisarnpong A and Fisher BE. Immediate Effects of High-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Combined with Task-Specific Training in Individuals with Parkinson’s Disease: a Preliminary Study. ASEAN J Rehabil Med. 2020; 30(3): 114-122.
2562
Runnarong N, Tretriluxana J, Seevorarit P, Chatchaipornkul N, Narutook S.. Association between Reach-to-Grasp Coordination and manual dexterity in healthy adults. Siriraj Medical Journal 2019; 71(Suppl 1):-
2561
2559
2558
2557
2556
2555
2552
Tretriluxana J, Gordon J, Fisher BE, Winstein CJ. Hemisphere Specific Impairments in Reach-to-grasp Control after Stroke: Effects of Object Size. Neurorehabilitation and Neural Repair 2009; 3(7): 679-91.
2551
Tretriluxana J, Gordon J, and Winstein CJ. Manual Asymmetries in Grasp Pre-shaping and Transport-grasp Coordination. Experimental Brain Research 2008; 188(2): 305-15.
2550
Tretriluxana J, Winstein CJ, and Gordon J. Right Hemisphere Specialization for Transport-grasp Coordination: Insight from a Stroke Model. Journal of Sport and Exercise Psychology 2007; 29(Suppl.S1): 136.
Whitford M, Tretriluxana J, Winstein CJ. Functional Reach-to-grasp Actions: A New Instrument for Quantification of Recovery after Hemiparetic Stroke. Journal of Sport and Exercise Psychology 2007; 29(Suppl.S1): 139.
2549
Tretriluxana J, Winstein CJ, Gordon J. Aperture Scaling to Object Size during Reach-to-grasp with the Ipsilesional Arm Following Unilateral Brain Damage: Double Dissociation in each Cerebral Hemisphere. Journal of Sport and Exercise Psychology 2006; 28(Suppl.S1): 183.
2548
Tretriluxana J and Winstein CJ. Hemispheric Asymmetry in Aperture Scaling to Object Size during Reach-to-grasp. Journal of Sport and Exercise Psychology 2005; 27(Suppl.S1): S152.

Proceeding

2563
Sawatdipan M, Klomjai W, Tretriluxana J, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R and Aneksan B. The Effect of Five Sessions of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Performance in Sub-acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sangnon C, Tretriluxana J, Chaiyawat P, Kaokhieo J, Phuegsilp P, Tantanavivat S. Effects of a Single Session Action-observation-execution and Accelerated Skill Acquisition Program on Corticospinal Excitability and Reach to Grasp Kinematics in Individuals with Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Nanbancha A, Tretriluxana J, Limroonreungrat W, Sinsurin K.. Brain and Neuromuscular Maladaptation of the Muscles Controlling ankle joint in Atheletes with Chronic Ankle Instability. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Rattanawan P, Tretriluxana J, Chaiwat P. Effect of Action Observation Combined with Low Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Induced Corticospinal Change in Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
Chairat Phuaklikhit, Jarugool Trtriluxana, Pakaratee Chaiwat. Immediate Effects of Accelerated Skill Acquisition Program after Brain Stimulation and Action Observation in Individuals with Sub-Acute Stroke. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
Chandharohit T, Tretriluxana J, Suttiwong J, Khacharoen S, Srivanitchapoom P. Effects of Speed and Amplitude Instructions on Reaching and Grasping Training in Individuals with Parkinson’s Disease: Preliminary Study. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.
2559
Nanbancha A, Tretriluxana J,Limroonreungrat W, Sinsurin K. Corticospinal Excitability of the Muscles Controlling Ankle Joint in Athletes with Chronic Ankle Instability: a Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 210-1.(abstract)
Adhikari S P,Tretriluxana J,Chaiyawat P,Jalayondeja C. Immediate Effects of Action-Observation-Execution Combined with Task-Oriented Training on Reach-To-Grasp Actions in Individuals with Sub-Acute Stroke. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 212.(abstract)
2558
2557
Rakkamon W, Tretriluxana J, Chaiyawat P. Effects of Action Observation Therapy Based on Concepts of Mirror Neurons and Accelerated Skill Acquisition Program on Upper Extremity Functions in Sub-Acute Stroke. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1243-53.
2556
Nookeaw S, Intawachirarat N, Tretriluxana J. Factors Related to Strategic Propulsion for Research Excellence of Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.
2555
Intawachirarat N, Nookaew S, Tretriluxana J. Study of Issues Regarding Usage of High-Tech Research Instruments in the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. Proceedings of the 9th National Kasetsart University; 6-7 December 2012; the Center for Learning Kasetsart University Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom: 1074-81.
2554
Tretriluxana J, Allan D Wu , Tretriluxana S, Beth E Fisher, Kantak S. Low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation to the non-lesioned hemisphere improved paretic arm reach-to-grasp performance after chronic stroke. in: Proceeding of The 5th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, 21-23 July 2011, Thailand.
Muengsorn O, Pichaiyongwongdee S, Tretriluxana J. Short term effect of paretic arm reaching training with trunk restraint in chronic stroke patients. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010; 23 March 2011; Thailand.
2551
Fisher BE, Tretriluxana J, Kantak S, and Wu AD.. Can low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation to the non-lesioned hemisphere improve paretic arm reach-to-grasp performance after stroke?. Poster presentation, Melbourne, Australia: Human Brain Mapping conference. 2008.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

การทำงาน

2560 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
2544 - 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2538 - 2544 อาจารย์

งานบริหาร

2020 - 2024คณบดี
2018 - 2020รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม
2017 - 2018รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและแผน
2016 - 2020รองคณบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรม
2014 - 2016รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา
2012 - 2014รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย