กภ. ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : piyaporn.wic@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ปริญญาโท กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2559
Kaewkhuntee W, Jalayondeja C, Jalayondeja W, Wichaidij P. Energy Expenditure Determination of Physical Activity in Thai Physical Activity Guideline.The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14 - 16 December 2016: 229-30. (abstract)
2555
Jitaree K, Wichaidit P, Phuegsilp P, Chernwattanachai J. The study of client’s expectation and satisfaction at Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. Proceedings of The 9th National Kasetsart University; 6-7 December 2012; The Center for Learning Kasetsart University Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom: 1020-6.

การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/06/05 - 2019/06/07 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019), คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/05/22 - 2019/05/24 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/22 - 2019/04/26 หลักสูตรนักบริหารคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 - 2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
2016/12/14 - 2016/12/16 The 3rd International Physical Therapy Conference and the 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium , โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพ
2016/08/03 - 2016/09/15 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น ม.มหิดล รุ่นที่ 17 (MU-SUP#17), มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/11/17 - 2015/11/18 การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 (Active Living for All) , ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2014/05/29 - 2014/05/30 ประชุมวิชาการโภชนวิทยาครั้งที่ 13 เรื่อง "โภชนาการทางเลือกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย", โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
2014/05/07 - 2014/05/08 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง "กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคระบบประสาท", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง "Movement Impairment Syndrome", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/04/11 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2009/04/22 - 2009/04/24 สรีรวิทยา-พยาธิวิทยา ครั้งที่ 27 ประจำปี 2552 เรื่อง "สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบประสาท", คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2008/07/8 - 2008/07/11 การประชุมวิชาการประจำปี 2551 เรื่่อง "การพัฒนาเครือข่ายเพื่อความเป็นเลิศทางกายภาพบำบัด" กลุ่มที่ 2 The Management on Upper Extremity Function for Individuals with Stroke, โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน
2006/09/11 - 2006/09/12 การให้บริการเป็นเลิศ, สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
2006/03/14 - 2006/03/16 การประชุมวิชาการประจำปี 2549 เรื่อง "กายภาพบำบัดกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์" กลุ่มที่ 4 Advanced stroke program, โรงแรมตวันนา รามาดา กรุงเทพ
2004/12/13 - 2004/12/14 ICD 10, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2004/03/17 - 2004/03/19 งานประชุมวิชาการ 60 ปี รองศาสตราจารย์กานดา ใจภักดี เรื่อง "การบริหารงานกายภาพบำบัดกับการยกระดับสุขภาพของประชาชนไทย" Workshop III การประเมินพัฒนาการในเด็ก, โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูน