กภ. ทิพวรรณ สิทธิ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : tippawan.sit@mahidol.ac.th

การศึกษา

2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
นุชจรี ศิริ, ทิพวรรญ สิทธิ, พีร์มงคล วัฒนานนท์, และ จุติพร ธรรมจารี. ความเกี่ยวข้องระหว่างความยาวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง ในผู้ป่วยปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2020;20(4):.

การทำงาน

2547 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/12/23 การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/04/04 Hilterapia by Dr. Salvatore Germano, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลนิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/01 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/04/22 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/10/24 - 2015/10/27 Lymphatic Drainage Therapy I, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
2015/06/24 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/7 New Therapeutic Solution : MLS Laser therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2014/10/08 - 2015/06/10 อบรม Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2 : “Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/5 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 Mckenzie Mechanical diagnosis and therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/12 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management for Knee Problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/11 การออกข้อสอบ OSCE,MEQ และการสอนข้างเตียง การให้Feedback, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/10 - 2014/03/06 อบรม Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1 : “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/21 สัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่องสัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดที่โรงแรงรอยัลเจมส์
2012/06/20 ป้องกันการติดเชื้อ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2012/05/23 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “Movement Impairment Syndrome”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2012 ป้องกันการติดเชื้อ , คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหิดล
2011/10/5 อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/12 ATEX Taping an Introduction of Technique and Result, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/07 โครงการผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่6, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/04 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011 โครงการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม โดยเสมสิขาลัย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดที่โรงแรมรอยัล เจมส์
2011 Basic US of MSK system , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/12/6 - 2010/12/8 โครงการ"งานพลังกลุ่มและความสุข" โดยเสมสิขาลัย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดที่โรงแรมรอยัล เจมส์
2010/07/14 สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/03/18 - 2010/03/19 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่1 มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
2010 Isolation/Precaution &2009 Pandemic , คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล
2009/11/18 พลังแห่งความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก โดย ดร.ชลวิทย์ เจียร์จิตต์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2009 Diagnosis and Treatment of Lower Quadrant, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2009 หลักการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2008 - 2008 Diagnosis and Treatment of Movement Impairment of Lower Quarter, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2007 Hand Orthotic, โรงพยาบาลรามาธิบดี
2005 Craniosacral and Lymphatic Drainage, จัดโดยคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่โรงแรมฟอร์จูน

การศึกษาดูงาน

2012 ดูการทำงาน, ร.พ.สมิติเวช สุขุมวิท
2006 ดูการทำงาน, รพ.บำรุงราษฎร์

วิทยากร

2020/02/12 - 2020/02/14 ผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง Intensive course for musculoskeletal ultrasound imaging, The connecion seminar center
2019/11/23 โครงการความรู้สู่ประชาชน เท้าแบบรู้ก่อนดูแลได้, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/11/17 ความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "พ่อบ้าน แม่บ้านยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เลือกกระเป๋าอย่างไรให้ปลอดภัยกับการใช้งาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/01/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ปวดเข่าเรารับมือได้”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/01/24 โครงการความรู้สู่ ประชาชน บรรยายเรื่อง บุคลิกภาพกับกายภาพบำบัด , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/01/25 โครงการความรู้สู่ ประชาชน บรรยายเรื่อง ปรับบุคลิกภาพอย่างง่ายด้วยตัวเอง, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013 บรรยายเรื่อง สุขภาพดี หลีกหนี office syndrome, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2013 โครงการความรู้สู่ ประชาชน บรรยายเรื่อง ความสมดุลของร่างกายกับกายภาพบำบั, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012 โครงการความรู้สู่ประชาชน บรรยายเรื่อง ทำงานอย่างไรไม่ให้ปวด , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 บรรยาย โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "รู้เท่าทันกันปวดคอ" , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010 โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง office Syndrome , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010 บรรยายเรื่อง กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพการทำงานที่ดี , อาคารสำนักงานกรรมการกฤษฎีกา วังหน้า
2009 โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง Back Pain , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2008 ผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง"Diagnosis and Treatment of Lower Quarter , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมฟอร์จูน งานประชุมวิชาการกายภาพบำบัด
2008 โครงการความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ปวดเข่าแก้ไขอย่างไร , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2007 ผู้ช่วยวิทยากร เรื่อง"SI&IS" , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมฟอร์จูน งานประชุมวิชาการกายภาพบำบัด

ผลงานอื่นๆ

2020 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง โรครองช้ำ, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง ฟิตแอนด์เฟริ์ม with dumbbell, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง ท่าออกกำลังกายบริหารอุ้งเท้าแบน, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "การปรับบุคลิกภาพกับกายภาพบำบัด", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายในน้ำ", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/09/8 ให้บริการทางกายภาพบำบัด งาน ADIDAS King of Roads, สนามบินสุวรรณภูมิ
2013 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "ยืดกล้ามเนื้อด้วยลูกบอล" และ "เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อด้วยลูกบอล", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012 กายภาพบำบัดกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ, ชุมชนวัดสาละวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม
2012 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "แค่ขยับก็กระชับใบหน้า 1" และ "แค่ขยับก็กระชับใบหน้า 2", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น 1" และ "ยืดสาย คลายเส้น 2", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 เป็นพี่เลี้ยงให้แก่พนักงานใหม่, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 เขียนบทความในเว็ปไซด์ www.pt.mahidol.ac.th เรื่อง “Carpal tunnel syndrome (โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ)”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 เขียนบทความเรื่องCarpal tunnel syndrome (โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ), ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 ให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อแก่นศ.คณะสถาปัตยกรรม, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010 เขียนบทความเรื่อง "Office Syndrome" ลงหนังสือ Elleประจำเดือน , -
2010 ออกหน่วยโครงการถ่านแมคค่า , สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
2009 - 2013 ให้บริการทางกายภาพบำบัด งานกรุงเทพมาราธอน โดยธนาคาร Standard Charter , สวนสราญรมย์