กภ. อนุชัย พึ่งพระรัตนตรัย

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : anuchai.phe@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2562
2561
2558

การทำงาน

2549 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/12/19 The Trust of Breathing and Muscle Imbalance, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (Webinar2020)
2020/11/28 Kinesiopathological Model: Physical Therapy Perspective on Low Back Pain, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (Webinar2020)
2019/09/30 - 2019/10/01 Brian Mulligan Concepts Mobilazation with Movement: Course A (Upper quadrant), ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ.สมุทรปราการ
2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/05 - 2019/06/07 International Physical Therapy Research Symposium 2019 (IPTRS 2019), คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/05/31 - 2019/06/02 The 4th Siriraj Stroke Conference 2019: Closing The Gap in Stroke Care, Rosewood Bangkok
2019/03/18 Medical Symposium for High Intensity Laser, Targeted Radiofrequency Therapy & Super Inductive System: Physical Principle and Clinical Application, โรงแรม โนโวลเทล เพลินจิต กรุงเทพฯ
2018/08/08 The 5th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2018 (The 5th PTMURS 2018) and 1st Quality Day 2018, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/07 - 2018/05/09 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/03/14 - 2018/03/16 Balance assesment training, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/01/19 - 2018/01/21 3rd Siriraj Stroke Conference: The Future of stroke care, โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮลเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนต์เตอร์ จังหวัดขอนแก้น
2017/08/15 - 2017/09/22 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 19 (MU-SUP#19), ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/3 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/26 - 2017/07/27 Flat foot and commonly associated conditions, ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017/07/06 - 2017/07/07 สมองพลังสุข (Brain Becoming Well), คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017/04/10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/20 - 2016/06/22 Aging: Physiology and Care สรีรวิทยาและการดูแลผู้สูงวัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2559 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/11 - 2016/02/12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Integrated Center of Excellence: iCOEs คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพฯ
2016/01/12 - 2016/01/14 Basic Course Footware, สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2015/12/18 Clinical Application of Elastic Therapeutic Tape for Orthopedics Conditions, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/07/27 The 3rd Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2015: Hypertension and Diabetic Mellitus: Multidisciplinary Approaches, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/07/22 TQF and the Professional Standard Framework, The ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
2015/06/24 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2558 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด” หัวข้อ การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/22 An introduction to implementation science research, The ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
2015/06/04 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/05/20 - 2015/05/22 50 ปี กุญแจแห่งความสำเร็จ กายภาพบำบัดทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เส้นทางลัดจากพี่สู่น้อง ใน การประชุมวิชาการ 50 ปีกายภาพบำบัด มหิดล, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
2014/07/30 - 2014/08/01 Successful Aging: from Basic to Advanced Knowledge in The 2nd International Physical Therpy Conference (IPTC) and the 2nd Physical Therapy Mahidol University Research Symposium (PTMURS), Physical Therpy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University
2014/05/29 - 2014/05/30 โภชนาการทางเลือกเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย ใน การประชุมวิชาการโภชนวิทยามหิดล ครั้งที่ 13, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
2013/10/11 การออกข้อสอบ OSCE, MEQ และการสอนข้างเตียง การให้ Feedback, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/05/14 โครงการสัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ ลอร์ด จ.นครปฐม
2012/05/08 Movement Impairment Syndrome ใน การอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011/03/25 Research Day ใน การประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2554, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010/11/18 - 2010/11/19 ประชุมวิชาการ The 1st Siriraj Neuroscience Annual Conference (The 1st SNAC), ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2010/06/16 - 2010/06/18 โครงการพัฒนาจิตผ่องใส ก้าวไกลด้วยปัญญา รุ่นที่ 6 โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม และพระวิปัสสนาจารย์ จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี, หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช
2009/05/26 หลักการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (ต่อ), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2009/05/21 หลักการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2009/04/22 - 2009/04/24 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของระบบประสาท ใน การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 27, ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2009/02/23 - 2009/06/29 โครงการพัฒนาบุคลากรคลินิกกายภาพบำบัด ด้วยการฝึกทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เวลา 40 ชั่วโมง โดย รศ.ดร.อมร แสงมณี, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2008/07/08 - 2008/07/11 The Management on Upper Extremity Function for Individuals with Stroke ใน การประชุมวิชาการ ประจำปี 2551, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2007/05/18 - 2007/05/19 International Symposium and Workshop on Mechanism of Vascular Diseases: Clinical Implications and Technical Approach, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2007/05/14 - 2007/05/17 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดทางกีฬา เรื่อง “ประสบการณ์นักกายภาพบำบัดทางกีฬากับการบาดเจ็บของนักกีฬา”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

วิทยากร

2020/11/27 Post-stroke shoulder pain: Evidence-based practice ในการประชุม The 5 SISC: Brain and Heart, โรงพยาบาลหัวหิน
2018/04/14 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/03/26 โครงการความรู้สู่ประชาชน "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน เพราะอาการมือสั่นไม่ธรรมดา", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/03/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เตือนใจก่อนภัยมา ตอน โรคหลอดเลือดสมองกับกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/07/17 "ระวัง ล้ม" ใน การอบรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บ้านสาลวัน, โรงเรียนวัดบ้านสาลวัน อ.ศาลายา จ.นครปฐม
2013/10/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง อัมพฤกษ์ อัมพาต ภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณ, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2008 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ข้อเข่าเสื่อม, คลินิกกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2018/08/04 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด งาน Thailand social expo 2018, Impact exhibition hall, Muang Thong Thani
2014/02/28 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล, ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา
2013 เขียนบทความ เรื่อง กายภาพบำบัดที่บ้าน...จำเป็นเพียงใด, เว็บไซต์ศูนย์กายภาพบำบัด
2007/11/18 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด งานกรุงเทพมาราธอน 2007, ลานหน้าสวนสราญรมย์ เขตพระนคร