กภ. สุธิดา สกุลกรุณา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดระดับชำนาญการพิเศษ

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : sutida.min@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ปริญญาโท M.Sc.(Manipulative Physiotherapy) The Hong Kong Polytech University, China
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
สุธิดา สกุลกรุณา, พีร์มงคล วัฒนานนท์, คมศักดิ์ สินสุรินทร์. การเปรียเทียบองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและองศาการหมุนเข้าในของข้อสะโพกในนักกอล์ฟไทยมือสมัครเล่นที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง (The comparison angles of the thoracic, lumbar spine and hip internal rotation movement in Thai amateur golf players with and without low back pain.) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Sports Science and Technology) 2018;18(2):109-19.
2558
Kuwiboonsilp W, Sakulsriprasert P, Pichaiyongwongdee S, Adisaiphaopan R, Mingsoongnern S . Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individuals with Shoulder Adhesive Capsulitis. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2015; 9(2): 220-6.

Proceeding

2557
Sakunkaruna Y, Sakunkaruna S, Jalayondeja W. Effect of kinesio tape on pain and walking distance in patiens with patellofemoral pain syndrome: a pilot study. Proceeding The 2nd IPTC & the 2nd PTMURS; 30-31 July - 1 August 2014; Mahidol University, Bangkok : 240-50.
Sakunkaruna S, Sakunkaruna Y, Sakulsriprasert P. Content validity of the Kujala Patellofemoral Questionnaire: Thai version. Proceeding The 2nd IPTC & the 2nd PTMURS; 30 July - 1 August 2014; Mahidol University, Bangkok: 228 - 39.

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด (ชำนาญการพิเศษ)

งานบริหาร

2020 - 2024ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ

การอบรม

2020/03/05 MUQD: Understand Edpex (English version), Mahidol University
2020/01/22 - 2020/01/24 Movement impairment in lumbar region, Mahidol University
2017/07/06 - 2017/07/07 การจัดการทางเวชศาสตร์การกีฬา, ประเทศไทย
2016/12/22 - 2016/12/23 การจัดการทางกายภาพบำบัดในนักวิ่ง, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 PT Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2, Mahidol University,Thailand
2013/10/10 - 2014/03/06 PT Management in Kinematic Linkage Imbalance Part1, Mahidol University, Thailand
2013/06/26 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ, มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2012/03/17 - 2012/03/18 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Kinesio tape 3, Hong Kong
2011/10/15 - 2011/10/16 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Kinesio tape 1-2 , Hong Kong
2009/03/28 - 2009/03/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mulligan Technique, ประเทศไทย
2008/02/26 - 2008/02/29 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Manipulative therapy and Fascia release, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2007/10/09 - 2007/10/11 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัด เพื่อการรักษาความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2007/02/27 - 2007/03/01 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Osteopatic therapy for spine and pelvic dysfunction:Muscle energy technique, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2005/06/29 - 2005/07/01 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SPORT INJURY AND MANAGEMENT IN ATHELETIC TRAINING, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาดูงาน

2015/01/07 - 2015/01/08 Acedemic and Clinical visiting, Sheffield Hallam University, Sheffield, United Kingdom
2015/01/05 - 2015/01/06 Physiotherapy in Sport, Sheffield United Football Club, Sheffield, United Kingdom
2011/01/24 - 2011/02/11 Clinical visiting, Malardalen University, Vasteras, Sweden
2005/03/10 - 2005/05/17 อาสาสมัครตำแหน่งนักกายภาพบำบัดให้ Rehabilitation service (Wishard hospital), Indianapolis, United States of America

วิทยากร

2020/02/12 - 2020/02/14 Ultrasound imaging in MS, Bangkok
2019/08/17 การออกกำลังกายลดอาการปวดหลัง, สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
2017/04/22 บุคคลิกภาพที่ดี ทำได้ง่ายนิดเดียว, สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส
2017/01/27 กายภาพบำบัดกับออฟฟิสซินโดรม, คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/08/15 วิทยากรให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทางกายภาพบำบัด เสนอรายการ “ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น”, ช่อง ไอทีวี
2013/07/12 วิทยากรให้ความรู้เรื่อง “ผู้หญิงกับการใส่รองเท้าส้นสูง” รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ไทยทีวีสีช่อง 3, ไทยทีวีสีช่อง 3
2013/06/21 กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพการทำงานที่ดี Good work good fitness, สำนักงานกฤษฎีกา
2013/02/22 กายภาพบำบัดกับการทำงาน , บริษัทพีพีจี โคทติ้ง