กภ. ศุภลักษณ์ พรมศร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : supaluk.por@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
2550 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/10/04 Knowledge codification for successful PT Clinic and Successful Neurological PT, โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์, กรุงเทพมหานคร
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018 พัฒนาผู้บริหารระดับต้น (MU-SUP#20), มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
2017/01/10 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/3 อบรม หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามสมรรถนะในแต่ละสาย งาน (Funtional competency) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/2 อบรม เรื่อง EdPEX (เกณฑ์คุณภาพ และ HA) คณะกายภาพบำบัด , มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/7 - 2014/8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Successful Aging: From Basic to Advanced Knowledge, มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/25 อบรม เรื่อง EdPEX (เกณฑ์คุณภาพ และ HA) คณะกายภาพบำบัด , มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/03/17 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2 "Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/04 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำสมรรถนะเฉพาะตามสายอาชีพ (Funtional competency) มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่2 รุ่นที่ 4, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management of Knee Problems , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล Problems
2013/10 - 2014/3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part:I Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic Pain) , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 - 2013/05/15 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง สัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ ลอด์จ
2012/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการธาราบำบัด, มหาวิทยาลัยมหิดล และสระน้ำ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ ลอด์จ
2012/05/08 Movement Impairment Syndrome , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/12/12 Atex Taping an Introduction of Technique and Result , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/07/04 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/05/02 - 2011/05/04 ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดครั้งที่ 3 DM Management สมาคม กายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2010/09/05 The asian physical therapy research symposium , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/07/02 - 2010/07/04 โครงการพัฒนา ระบบพี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล
2010 โครงการพลังกลุ่มและความสุข โดยเสมสิกขาลัย, โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ ลอด์จ
2009 /03/2 - 2009/03/2 สุขภาวะผู้สูงอายุไทยในทศวรรษหน้า, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2008/04/3 - 2008/04/5 Vestibular Rehabilitation: Effective Management of Balance and Dizziness Workshop :Physical Therapy Department Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University
2013/06/ - 2013/06/26 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2014/7 ศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัด, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
2014/4 ศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัด, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
2011/8 ศึกษาดูงานด้านกายภาพบำบัด , คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

วิทยากร

2019/08/24 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ลับ...รู้...รับมือโรคหลอดเลือดสมอง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/04/14 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/26 โครงการความรู้สู่ประชาชน "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน เพราะอาการมือสั่นไม่ธรรมดา", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/24 โครงการสร้างเสริมพลังกาย เสริมส่งพลังใจ สรรสร้างพลังชีวิต หลักสูตร เตือนใจก่อนภัยมา "โรคหลอดเลือดสมองกับกายภาพบำบัด", ห้องประชุมอาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
2015/03/21 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "เตือนใจก่อนภัยมา ตอนโรคหลอดเลือดสมองกับกายภาพบำบัด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "โรคหลอดเลือดสมอง ภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณ", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 วิทยากรจัดกิจกรรมเรื่อง "ออกกำลังกายให้แก่นักเรียน โครงการวันต่อต้านยาเสพติด", โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
2013/05/30 วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล" , บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2013/05/18 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ระวังล้ม", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/07/23 โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ “ถอดรหัสสุขภาพ...พิชิตเบาหวาน” วิทยากรปฏิบัติร่วม “ขยับกาย พิชิตเบาหวาน”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/22 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/08/21 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง “60 อย่างไรให้ 25”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2008 วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ดึงและดัน ให้ปลอดภัย แก่พนักงานในฟาร์มเลี้ยงหมู", ฟาร์มเลี้ยงหมู จังหวัดนครปฐม

ผลงานอื่นๆ

2019 บทความ "โรคหลอดเลือดสมองและการรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 จัดทำ: โปสเตอร์ภาวะสมองเสื่อม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/01/17 ถ่ายทำโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมธาราบำบัด) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ประชาชนทั่วไป รายการ Butterfly Effect ช่อง Mahidol Channel , คณะ กายภาพบำบัด และบริเวณสระว่ายน้ำสิริมงคลมหาวิทยาลัยมหิดล
2013 จัดทำ: โปสเตอร์สุขกับอาหารอยู่กับเบาหวาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/10/14 โครงการสุขภาพเต็มร้อย โดยสภากาชาดไทยร่วมกับนิตยาสาร Health today, ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทย พาณิชย์ สำนักงานใหญ่
2012/06/10 โครงการสุขภาพเต็มร้อย โดยสภากาชาดไทยร่วมกับนิตยาสาร Health today, ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทย พาณิชย์ สำนักงานใหญ่
2012 จัดทำแผ่นพับเรื่อง “เท้านั้นสำคัญไฉน” - จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปรถเข็น”และ “รถเข็นไปเตียง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นไปยานพาหนะ”และ “การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก ยานพาหนะไปรถเข็น” - จัดทำโปสเตอร์เรื่อง“เบาหวานอันตรายกว่าที่คุณคิด” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 ให้บริการทางกายภาพบำบัด, หมู่บ้านสหพร จังหวัดนครปฐม
2012 ให้บริการทางกายภาพบำบัดในงานวิ่งมาราธอน, กรุงเทพมหานคร
2011/06/02 ออกหน่วย: โครงการสุขภาพดี บริษัทสี ไอซีไอ ดูลักซ์ , บริษัทสี ไอซีไอ ดูลักซ์
2011 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “โรคพาร์กินสัน” - จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “เบาหวานกับการออกกำลังกาย” - เขียนบทความเรื่อง “คำถามที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ตอนที่ 1 และ 2” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล