กภ. ลัดดาวัลย์ ถวัลยวิชชจิต

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : laddawan.sae@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/11/27 Current Trend in Multidisciplinary Team Approach for Adolescent Idiopathic Scoliosis Management, โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/08/23 - 2019/08/25 Pilates Adaptations for People with Scoliosis Supporting the Teachings of the Schroth Method, The Balance Pilates & Physio, Bangkok, Thailand
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/16 - 2018/09/14 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 21, มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/07 - 2018/05/09 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/04/25 - 2018/04/26 Scoliosis exercise for physical therapy practice , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2017/04/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบICFและการสอนแบบการสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/31 - 2016/08/02 Dynamic Neuromuscular Stabilization According to Kolář, A Developmental Kinesiology Approach; Course Level: B, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
2016/07/28 - 2016/07/29 Dynamic Neuromuscular Stabilization According to Kolář, A Developmental Kinesiology Approach; Course Level: Skills Course (Scoliosis), กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
2016/07/25 - 2016/07/27 Dynamic Neuromuscular Stabilization According to Kolář, A Developmental Kinesiology Approach; Course Level: A, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/23 - 2016/03/25 Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint , คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/27 Hypertension and Diabetic Mellitus: Multidisciplinary Approaches , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/29 - 2015/07/01 Assessment and management of Foot Problems in Musculoskeletal System: Multidisciplinary Approach , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/24 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/22 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/07 New Therapeutic Solution: MLS Laser Therapy , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance "Secondary Body Center Stabilizers (cervico-thoracic) Pain to Cranium & Digits" (Central to Peripheral), มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/01 - 2015/06/30 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance "Secondary Body Center Stabilizers (cervico-thoracic) Pain to Cranium & Digits" (Central to Peripheral), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/11 การออกข้อสอบ OSCE, MEQ และการสอนข้างเตียง การให้ Feedback, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/10 - 2014/03/06 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1 "Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) pain", มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง "สัมมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดลและสระน้ำ, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/05/08 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “Movement Impairment Syndrome” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/10/17 - 2011/10/25 The Annual Physical Therapy Conference 2011 Entitied “Training course with certification for scoliosis treatment” (THREEDIMENSIONAL SCOLIOSIS THERAPY ACCORDING TO KATHARINA SCHROTH) , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/05/05 - 2011/05/08 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance: From Central to Peripheral (Secondary Body Center) , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
2009/10/19 - 2009/10/22 Physical Therapy Management in Muscolioskeletal and Neurological Conditions (Back Education and Training) , คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2007/05/14 - 2007/05/17 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดทางกีฬา เรื่อง “ประสบการณ์นักกายภาพบำบัดทางกีฬากับการบาดเจ็บของนักกีฬา”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

วิทยากร

2019/08/28 - 2019/08/30 อาจารย์พิเศษ หัวข้อการออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด 1-2 (รายวิชา 654345 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด2), คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2019/08/19 - 2019/08/20 อาจารย์พิเศษ หัวข้อการออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด 1-2 (รายวิชา 654345 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด2), คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2019/07/08 - 2019/07/12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการภาพบำบัด ในผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด, โรงพยาบาลขอนแก่น
2019/03/25 - 2019/03/31 The 2nd Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/02/23 ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ชีวิตสดใส ห่างไกลไหล่ติด", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/09/19 - 2018/09/21 การจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลหาดใหญ่
2018/08/14 อาจารย์พิเศษ หัวข้อการออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด 1-2 (รายวิชา 654345 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด2), คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2018/03/26 - 2018/04/01 Intensive Course of Physical Therapy Management in Scoliosis, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/09/12 อาจารย์พิเศษ หัวข้อการออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด 1-2 (รายวิชา 654345 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด2), คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2017/02/25 โครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่องบุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/08/29 อาจารย์พิเศษ หัวข้อการออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด 1-2 (รายวิชา 654345 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด2) , คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2016/07/06 - 2016/07/08 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลังคด (Physical Therapy Management in Scoliosis) หัวข้อ Concepts of Scoliosis Management: Positioning and Correct Breathing for Spinal correction หัวข้อ Concepts of Scoliosis Management: Therapeutic Exercise, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2016/03/14 อาจารย์สอนนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิตโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในรายวิชา กายอุปกรณ์เสริม3 (ศรกอ337) หัวข้อ Physical Therapy Treatment for Scoliosis patients, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/27 บรรยายเรื่อง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2016/01/07 อาจารย์สอนนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในรายวิชากายอุปกรณ์เสริม3 (ศรกอ 373) หัวข้อ Visit Clinic and PT demonstration and Practice , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/22 - 2015/07/24 ผู้ช่วยวิทยากร หัวข้อเรื่องกายภาพบำบัดทางผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดปกติ , คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร
2015/05/22 - 2015/05/23 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด , ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
2015/03/23 อาจารย์สอนนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิตโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในรายวิชา กายอุปกรณ์เสริม3 (ศรกอ337) หัวข้อ Physical Therapy Treatment for Scoliosis patients, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/21 โครงการความรู้สู่ ประชาชน บรรยายเรื่อง”เข่าแท้หรือจะแพ้เข่าเทียม”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2015 บรรยายเรื่อง”เข่าแท้หรือจะแพ้เข่าเทียม”โครงการความรู้สู่ ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2014/12/25 สอนนักศึกษาหลักสูตรกายอุปกรณศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่2 รายวิชา SIPO 373 Orthotics3 หัวข้อ Visit clinic and PT demonstration and practice, คลินิกกระดูกสันหลังคด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/07/25 งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2557 (International Conference in Medicine and Public Health (ICMPH) 2014) หัวข้อเรื่อง Orthotic and Therapeutic Management of Adolescent Idiopathic Scoliosis, อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
2014/02/22 โครงการความรู้สู่ ประชาชน บรรยายเรื่อง “มั่นใจคนไทยไร้พุง”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2014 บรรยายเรื่อง “มั่นใจคนไทยไร้พุง”โครงการความรู้สู่ ประชาชน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2013 สัมภาษณ์เรื่อง “กระดูกสันหลังคด” รายการคลินิกกายภาพ , ออกอากาศทางช่อง true 71
2013 สัมภาษณ์เรื่อง “กระดูกสันหลังคดเราลดได้” , ถ่ายทอดสัญญาณทาง IPTV มหาวิทยาลัยมหิดล
2010 วิทยากรบรรยายเรื่อง โครงการ กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพการทำงานที่ดี Good work good fitness, ณ สำนักงานกฤษฎีกา
2010 - สัมภาษณ์เรื่อง Office syndrome รายการคนสู้โรค , ออกอากาศทางโทรทัศน์ ณ ช่อง ThaiPBS
2009 วิทยากรบรรยายเรื่อง ปวดคอทำอย่างไร ในโครงการความรู้สู่ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2008 วิทยากรบรรยายเรื่อง ดูแลรักษาตนเองเมื่อบาดเจ็บจากการกีฬา ในโครงการความรู้สู่ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2006/11/11 วิทยากร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
,

ผลงานอื่นๆ

2017 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งแบบไดนามิค, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ท่ายืดเส้นประสาทแขน - ขา”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/25 บทความเรื่อง กระดูกสันหลังคด , นิตยสาร Health Today หน้า 18-21
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การบริหารข้อไหล่ติด” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล