กภ. ลดาวรรณ เติมวรกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : ladawan.the@mahidol.ac.th

การศึกษา

2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2021/08/28 ยาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ประชุมวิชาการออนไลน์
2021/08/28 Physical Therapy Management Guideline in ACL Deficiency , ประชุมวิชาการออนไลน์
2021/08/27 ท่าทาง การหายใจและอาการปวดเรื้อรังของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก , อบรมออนไลน์
2021/08/21 PT Pain Management Explanation, ประชุมวิชาการออนไลน์
2021/05/13 - 2021/05/14 กายภาพบําบัด: สุขภาพหญิงหลังคลอดกับปัสสาวะเล็ด, อบรมออนไลน์
2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา
2019/07/25 - 2019/07/26 Essential skill for clinical techers, คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/30 การป้องกันและระงับอัคคีภัย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/07/23 - 2018/07/24 Evidence base practice, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 อบรมเชิงปฎิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/10 Dynamic Neuromuscular Stabilization(DNS), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 Update Practice of Combine Electrical Stimulation & Ultrasound : Sense or Non-Sense, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/08/11 Muscle Energy Technique of the Lumbar Spine, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/06 Lumbar intervertebral disc syndrome, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/22 การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/07 New Therapuetic Solution:MLS Laser Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage ImbalancePart 2 : “Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits”, Mahidol University
2014/05/29 Guidance for the Selection and Use of Personal Protective Equipment (PPE) in Healthcare Settings , Mahidol University
2014/03/17 Advance Therapeutic Exercise of PT , Mahidol University
2014/02/05 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/01/15 Mckenzie: Advance PT Management , Mahidol University
2013/12/11 Physical Therapy Management for Knee Problems , Mahidol University
2013/07/13 ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่24, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/07/04 “Sport Injuries,From Day One to Recovery”, Mahidol University
2013/06/26 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง"เสัมนาอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด", มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/10/10 - 2013/03/06 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1 : “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain”, Mahidol University
2012/06/20 อบรมการป้องกันการติดเชื้อ , มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/23 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/15 - 2012/05/16 Routine to Research , Mahidol University
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “Movement Impairment Syndorme” , Mahidol University
2011/08/12 ATEX Taping An introduction of Technique and Result , Mahidol University
2011/05/26 Basic US of MSK System, Mahidol University
2011/04/11 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/12/22 Isolation/Precaution & 2009 Pandemic , Mahidol University
2010/12/06 - 2010/12/08 โครงการอบรม “’งานพลังกลุ่มและความสุข” , โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอดด์
2009/11/18 พลังแห่งความคิด คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก, มหาวิทยาลัยมหิดล
2009/10/26 - 2009/10/29 Evaluation and Treatment for Shoulder Pain, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2009/07/29 Radial Shockwave Therapy โดย Marco Capodivento, Mahidol University
2009/05/26 หลักการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยมหิดล
2009/05/21 หลักการจัดการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, มหาวิทยาลัยมหิดล
2008/07/08 - 2008/07/11 Diagnosis and Treatment of Movement Impairments of the Lower Quarter , Mahidol University
2007/05/14 - 2007/05/17 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดทางกีฬา เรื่อง “ประสบการณ์นักกายภาพบำบัดทางกีฬากับการบาดเจ็บของนักกีฬา, มหาวิทยาลัยมหิดล
2007/03/27 - 2007/03/29 Sacroiliac Joint : A Linkage from Feet to Head , Examination and Management, Mahidol University

การศึกษาดูงาน

2014/04/02 การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร, ร.พ ปิยมหาราชการุณย์
2012 การทำHA, ร.พ สรรพสิทธิประสงค์
2011/08/23 โครงการศึกษาดูงานการให้บริการ การบริหารงาน ณ คณะทันตแพทย์, คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/08/27 โครงการความรู้สู่ประชาชน สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/10/09 วิทยากรเรื่อง โรคที่เกิดจากการทำงานคอมพิวเตอร์, โรงเรียนราชินีบน
2014/12/13 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 2”, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/11/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 1”, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/01/19 วิทยากรโครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “สดใส วัยเกษียณ” วิทยากรโครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “สดใส วัยเกษียณ”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012/01 วิทยากรโครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ปวดเข่า เราอยู่ได้”, คลินิกกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011 วิทยากรโครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ปวดไหล่ ใครคิดว่าไม่สำคัญ”, คลินิกกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2017/03/02 ออกหน่วยวันพระราชทานนาม, มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/08/01 ออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด งานมหิดลวันแม่, ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "เล่นมือถืออย่างไรไม่ให้ปวด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ออกกำลังกายด้วยยางยืด 1” และ “ออกกำลังกายด้วยยางยืด 2”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การออกกำลังกายในที่ทำงาน”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “รำไทย คลายเส้น 1” และ “รำไทย คลายเส้น 2”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำคู่มือแบบประเมินการตรวจร่างกาย Neck Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำแบบประเมินการตรวจร่างกาย Neck Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทาลัยมหิดล
2013/08/08 ออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด งานมหิดลวันแม่, ตึกอธิการบดี ม.มหิดล
2012/08/10 ออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด งานมหิดลวันแม่, ตึกคณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล
2012/03/21 ออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด , โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
2012 แผ่นพับนิ้วล็อค, มหาวิทยาลัยมหิดล
2012 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ยางยืดมหัศจรรย์”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2011/04/27 ออกหน่วยทดสอบสมรรถภาพ , ตึกบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/03/07 - 2011/03/08 “โครงการบริการความรู้และบริการสุขภาพด้านกายภาพบำบัดแก่ ประชาชน เนื่องในสัปดาห์วันพระราชทานนาม", โลตัสศาลายา
2010/03 ออกหน่วยให้บริการทางกายภาพบำบัด วันพระราชทานนาม, ตึกอธิการบดี ม.มหิดล
2007/08/08 - 2007/08/18 นักกายภาพบำบัด งานกีฬามหาวิทยาลัยโลก, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
2006 - 2009 ให้บริการกายภาพบำบัด มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ, กระทรวงสาธารณสุข
2006 - 2010 ให้บริการกายภาพบำบัด กรุงเทพมาราธอน, หน้ากระทรวงการคลัง