ผศ.ดร.กภ. ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดทางเด็ก

โทรศัพท์ : 024415450 #21704

E-Mail : raweewan.lek@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2544 ปริญญาเอก Ph.D (Physiotherapy) Curtin University, Australia
2540 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Post.Grad. Dip. Physiotherapy (Paediatrics) Curtin University, Australia
2537 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Foot position and standing development, Infant walker and standing
Development of preterm infants
Cerebral Palsy : Evaluation and Management

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
Chuadthong J and Lekskulchai R. Comparison of movement patterns and motivation level while playing active videogames in children with chronic ankle instability. Journal of Sports Science and Technology 2020;20(1):7-19.
2560
2558
2557
2555
2552
Akamanon C, Suwanasri C, Lekskulchai R, Chansirinukor W. Reliability of Balance Test and Learning Effect during Testing. Thai Journal of Physical Therapy 2009; 31(1):9-17.

Proceeding

2563
Nam T K L, Lekskulchai R and Wattananon P. Comparison of Standing Balance between Carrying and not Carrying a Backpack in Children Aged 7-12 Years Old. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2557
ปวีณา เอกวัฒนพล, Lekskulchai R, ชนัตถ์ อาคมานนท์. การศึกษาเบื้องต้นของผลการออกกำลังกายบนเครื่องสั่นทั้งตัวต่อการประเมินการยืนทรงตัวทางคลินิกของเด็กทั่วไป. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ: 27-36.
วนิดา แก้วมุณี, Lekskulchai R, สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์. ความเที่ยงตรงของคู่มือกระตั้งท่านั่งที่บ้านสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว.วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ: 46-54.
2556
Sumetawatana P, Lekskulchai R, Akamanon C. Correlation between Muscular Strength and Age in Typically developing Children. The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013; 18 - 19 July 2013; Royal Mekong Hotel, Nongkhai: 80-4.
2555
Kadil S, Lekskulchai R, Akamanon C. Comparisons of Tactile Localization Scores among Three Testing Techniques in Typically Developing Children Aged 7 - 12 Years. in: Proceeding of Graduate Students Mahidol University MU Grad Research@ Queen Sri Savarindira and Prince Mahidol Commemoration Conference , Academic year 2012; 31 Oct - 1 Nov 2012: 390-6.
Kunritt J, Lekskulchai R, Akamanon C. Stable Movement Strategy during Balance Testing in Typically Developing Children. in: Proceeding of Graduate Students Mahidol University MU Grad Research@ Queen Sri Savarindira and Prince Mahidol Commemoration Conference , Academic year 2012; 31 Oct - 1 Nov 2012: 409-15.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

PTPT 319 กายภาพบำบัดทางเด็ก 1

PTPT 419 กายภาพบำบัดทางเด็ก 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

PTPT 667 Advanced motor control and motor learning

PTPT 677 Physical therapy research laboratory and clinical visit

การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2538 - 2546 อาจารย์