อ.กภ. ยศวิน สกุลกรุณา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21501

E-Mail : yosawin.sak@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาโท M.Sc.(Manipulative Physiotherapy) The Hong Kong Polytech University, China
2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัดดัดดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Effect of Kinesio taping on knee extensor peak torque and EMG activity following exhaustive isometric knee extension in healthy young adult
The effect of kinesio tape on pain and knee function in patients with patellofemoral pain syndrome
Cross cultural adaptation and test- retest Reliability of the Kujala patellofemoral questionnaire: Thai version

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
สุธิดา สกุลกรุณา, พีร์มงคล วัฒนานนท์, คมศักดิ์ สินสุรินทร์. การเปรียเทียบองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและองศาการหมุนเข้าในของข้อสะโพกในนักกอล์ฟไทยมือสมัครเล่นที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง (The comparison angles of the thoracic, lumbar spine and hip internal rotation movement in Thai amateur golf players with and without low back pain.) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Sports Science and Technology) 2018;18(2):109-19.
2558

Proceeding

2557
Sakunkaruna Y, Sakunkaruna S, Jalayondeja W. Effect of kinesio tape on pain and walking distance in patiens with patellofemoral pain syndrome: a pilot study. Proceeding The 2nd IPTC & the 2nd PTMURS; 30-31 July - 1 August 2014; Mahidol University, Bangkok : 240-50.
Sakunkaruna S, Sakunkaruna Y, Sakulsriprasert P. Content validity of the Kujala Patellofemoral Questionnaire: Thai version. Proceeding The 2nd IPTC & the 2nd PTMURS; 30 July - 1 August 2014; Mahidol University, Bangkok: 228 - 39.