กภ. พรพิรุณ ฝึกศิลป์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : pornplroon.phu@mahidol.ac.th

การศึกษา

2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2563
Sangnon C, Tretriluxana J, Chaiyawat P, Kaokhieo J, Phuegsilp P, Tantanavivat S. Effects of a Single Session Action-observation-execution and Accelerated Skill Acquisition Program on Corticospinal Excitability and Reach to Grasp Kinematics in Individuals with Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2555
Jitaree K, Wichaidit P, Phuegsilp P, Chernwattanachai J. The study of client’s expectation and satisfaction at Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. Proceedings of The 9th National Kasetsart University; 6-7 December 2012; The Center for Learning Kasetsart University Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom: 1020-6.

การทำงาน

2549 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2021/03/13 - 2021/03/14 Up-to date robotic technology "Wearable exoskeleton as gait trainer and gait aid device", คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ตามหลักสูตร สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/06 - 2018/08/07 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล ศาลายา
2017/04/10 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแลบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/10 Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/04 อบรมเชิงปฏิบัติการ , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัด, มหาวิทยาลัยมหิดล และ สระน้ำ
2014/10/08 - 2015/03/17 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2 "Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", Faculty of Physical Therapy of Mahidol university
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical therapy Management in knee problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/11 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนข้างเตียง และการให้ Feedback, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/10 - 2014/03/06 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1 , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง , โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/06/15 - 2012/07/16 เทคนิคเสริมพลังสร้างสรรค์ R2R, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/04/23 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/03/14 - 2012/03/16 Physical therapy in individual with stroke, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/01/18 โครงการอบรมระยะสั้นด้านเวชศาสตร์ป้องกันคลินิกสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง “การป้องกันโรคเฉพาะกลุ่มที่พบบ่อยในโรงพยาบาลระดับชุมชน” สาขาภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช
2011/08/12 ATEX Taping an introduction of Technique and Result, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/04/19 - 2011/04/22 โครงการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม โดยเสมสิกขาลัย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล , โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2011/04/11 - 2014/04/11 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/12/06 - 2010/12/08 โครงการพลังกลุ่มและความสุข โดย เสมสิกขาลัย, โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ

การศึกษาดูงาน

2011/08/31 โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วิทยากร

2019/08/24 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ลับ...รู้...รับมือโรคหลอดเลือดสมอง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/04/14 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ", โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน "เคล็ดไม่ลับ สำหรับการออกกำลังกาย ฉบับผู้สูงอายุ"
2016/03/26 โครงการความรู้สู่ประชาชน "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน เพราะอาการมือสั่นไม่ธรรมดา", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/03/21 โครงการความรู้สู้ประชาชน "เตือนใจก่อนภัยมา ตอน รู้มั้ยว่าคุณเสี่ยง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/22 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/03/06 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ฒ. ผู้ไม่เฒ่า", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/07/23 โครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ “ถอดรหัสสุขภาพ...พิชิตเบาหวาน” วิทยากรปฏิบัติร่วม “ขยับกาย พิชิตเบาหวาน”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/03/31 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ภาวะอ้วนลงพุง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/06/11 ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเรื่อง "ตั้งครรภ์อย่างไรให้สุขภาพดี 2", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/04/23 ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเรื่อง "ตั้งครรภ์อย่างไรให้สุขภาพดี 1", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2009 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2017/01/20 บริการวิชาการในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2560 , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/11/16 ถ่ายทำรายการทางสถานีโทรทัศน์ Thaipbs "คนสู้โรค ตอน การออกกำลังกายกับนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/01/20 บริการวิชาการในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 2559 , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/20 ถ่ายทำรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งออกอากาศทางช่อง ไทยรัฐทีวี (การทำกายภาพบำบัด), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/01/17 ถ่ายทำโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมธาราบำบัด) รายการ “Butterfly Effect” สถานีโทรทัศน์ “Mahidol Channel”, มหาวิทยาลัยมหิดล และ สระน้ำ
2011/06/24 ออกหน่วย โครงการสุขภาพดี บริษัทสี ไอซีไอ ดูลักซ์, บริษัทสี ไอซีไอ ดูลักซ์
2011 ออกหน่วย กรุงเทพมหานครมาราธอน, ลานข้างสวนสราญรมย์ เขตพระนคร
2009 ออกหน่วย กรุงเทพมหานครมาราธอน, ลานข้างสวนสราญรมย์ เขตพระนคร