กภ. ปทิตตา มีหนุน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : patitta.men@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 ปริญญาโท บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
2550 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/03/16 Update New Trend of Physical Fitness and Performance in Health and Wellness, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/09 Myofascail Function Movement, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2017/07/03 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/06/19 - 2017/06/23 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
2017/02/11 - 2017/02/12 Intregrated manual treatment in mechanical low back pain, โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
2017/01/28 Intregrated manual therapy for upper cross syndrome, โรงพยาบาลอ่างทอง
2016/12/17 - 2016/12/18 Manipulative Therapy for Peripheral Joint: Lower Quadrant, โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
2016/10/29 A new era in noninvasive cardiac parameters for physical therapy in heart failure, โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
2016/10/13 จริยธรรมงานวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์, มหาวิทยาลัย มหิดล
2016/08/23 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/07/23 Robotic Gait Training, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2016/06/20 - 2016/06/23 Core Stabilization exercise: Facilitation and Training, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2016/04/22 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 Exercise and Metabolic Syndrome, โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ กรุงเทพ
2015/06/22 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยตามแนวทาง ICF , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/06/04 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/05/21 - 2015/05/22 Exercise as an Intervention and Thai Physical Activity Guidelines (TPAG), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/05/20 50 ปีกายภาพบำบัด มหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/02/04 การใช้โปรแกรม Turnitin, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/08/25 - 2014/08/26 Management of pain and dysfunction in musculoskeletal disorders, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
2014/07/30 - 2014/07/31 Successful Aging: from Basic to Advanced Knowledge, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัย มหิดล
2014/02/05 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 - 2013/05/15 โครงการด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2013/05/08 - 2013/05/10 Exercise is Medicine: Clinical and Experimental Evidence, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/04/25 - 2013/04/28 คุณภาพชีวิตและการเข้าถึงงานกายภาพบำบัดในระบบปฐมภูมิ หัวข้อ Next move of Cardiorespiratory Management, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
2012/05/16 - 2012/05/18 Diagnostic Screening for Physical Therapy: When to treat? When to refer?, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2012/05/10 Movement Impairment Syndrome, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/04/23 - 2012/04/25 Improving Clinical decision making and resecrch in PT education, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
2011/04/11 การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/03/15 - 2010/03/18 Intervention Strategies for Improving Function in Patients with Neurological Disorder, โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
2009/09/28 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน, โรงแรมตะวันนา รามาดาม กรุงเทพมหานคร
2009/01/05 Community based intervention in stroke, eldery and falling, Faculty of Physical Therapy, Mahidol university
2007/12/13 - 2007/12/14 สมดุลการทรงตัว, โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาดูงาน

2015/03/28 NeuroRehabilitation Medicine & Innovation Asia Congress, Singapore EXPO Convention & Exhibition Centre, Singapore
2015/03/26 - 2015/03/27 Singapore Rehabilitation Conference , Singapore EXPO Convention & Exhibition Centre, Singapore
2013/09/05 - 2013/09/09 WCPT-AWP & ACPT Congress 2013, Taichung, Taiwan

วิทยากร

2017/01/31 สสส. ออกกำลังกายเพิ่มพลังสมอง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 54
2017/01/30 สสส. เรื่อง การออกกำลังกายเพิ่มพลังสมอง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมสามัคคี ประชาอุทิศ 54
2016/03/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เพราะมือสั่นไม่ธรรมดา, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/03/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง เตือนใจก่อนภัยมา ตอน โรคหลอดเลือดสมองกับกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/08/21 ยืดสายคลายเส้น, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาลวัน ตำบลศาลายา จ.นครปฐม

ผลงานอื่นๆ

2017/01/20 กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/01/20 กิจกรรมงานวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/10/30 แผ่นพับ เรื่อง ปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/03/28 บทความ"ความพิการ ความหมาย และประเภท เพื่อการขอรับสิทธิประโยชน์จากรัฐ", http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=70
2011/11 - 2011/12 ออกหน่วยให้บริการชุมชน เนื่องในภาวะอุทกภัย, รอบมหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
2010/12/30 - 2011/09/30 สื่อวิดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2009/09/01 บทความ "หลอดเลือดขอด", http://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=201