นาง สุภาวิตา เณรคล้าย

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : supawita.nen@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 มัธยมศึกษาตอนต้น - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางกรวย, ไทย