นาง ณัชชา เณรคล้าย

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : natchar.nek@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 มัธยมศึกษาตอนปลาย - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตทวีวัฒนา, ไทย