นางสาว ชลรัตน์ดา มอญสะแก

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (เวชระเบียน)

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #10301

E-Mail : choaratda.mon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2558 ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, ไทย
2556 ปวส. การบัญชี โรงเรียนเทคนิคกรุงเทพพณิชยการ, ไทย