กภ. ขนิษฐา จิตรอารี

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : khanitha.jit@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2544 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563

Proceeding

2555
Jitaree K, Wichaidit P, Phuegsilp P, Chernwattanachai J. The study of client’s expectation and satisfaction at Physical Therapy Center, Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. Proceedings of The 9th National Kasetsart University; 6-7 December 2012; The Center for Learning Kasetsart University Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom: 1020-6.

การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2018/09/17 - 2018/09/19 การอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Exercise prescription for patient with NCDs : The role of exercise in prevention and control of NCDs, กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช
2018/08/06 - 2018/08/07 การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล ศาลายา
2017/09/28 - 2017/09/29 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness , โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์รองเมือง กรุงเทพฯ
2017/04/28 - 2017/04/29 Elastic Therapeutic Taping Method KT 1, 2 โดย อ.ดร.ทศพล เจศรีชัย , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/05/20 - 2015/05/22 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ใน การประชุมวิชาการ 50 ปีกายภาพบำบัด มหิดล, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
2012/05/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง "Movement impairment syndrome" , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2011/05/22 - 2011/05/24 โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 3, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/04/19 - 2011/04/22 โครงการสร้างสรรค์ภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม โดยเสมสิกขาลัย , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/02/10 - 2011/02/17 โครงการผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่4, มหาวิทยาลัยมหิดล
28/9/2017 - 29/9/2017 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness , โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์

การศึกษาดูงาน

2013/01/26 - 2013/02/17 เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนการเรียนการสอน เยี่ยมชมการเรียนการสอนและสถานที่ฝีกงานของนักศึกษากายภาพบำบัด, School of Health, Care and Social Welfare, Malardalen University ณ ประเทศสวีเดน

วิทยากร

2014/11/22 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ขยับกายปรับความดัน" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2014/03/26 - 2014/03/28 ผู้ช่วยวิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "How to effectively implement therapeutic exercise for individual with stroke?", คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/03/22 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2013/03/16 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ฒ. ผู้ไม่เฒ่า" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2012/03/31 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ภาวะอ้วนลงพุง" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล
2011/06/11 ผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเรื่อง "ตั้งครรภ์อย่างไรให้สุขภาพดี" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล