รศ.ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #20801

E-Mail : vimonwan.hie@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2543 ปริญญาเอก Ph.D. University of Leeds, United Kingdom
2536 ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2533 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การควบคุมการทรงตัว
การออกกำลังกายเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
2561
2559
2558
Hiengkaew V, Saengrueangrob S, Cheawthamai K. A Pilot Study of a 12-week Leg Exercise and a 6- and 12-month Follow-up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance. Journal of the medical association of Thailand 2015; 98: S66-73.
2557
Kamolsawat S, Hiengkaew V, Akamanon C, Poungvarin N Mon S Bryant. Influence of Levodopa Therapy on Staticbalance in Parkinson's Disease. Jounal of Medical Thechnology and Physical Therapy 2014; 26(1): 93-112.
2556
2555
2554
2549
Hiengkaew V, Kraidith K, Pakorn S, Chuchuai S. Early Physiotherapy in Stroke Patients. Thai Journal of Physical Therapy 2006; 28(1): 58-66.
2548

Proceeding

2563
Le P T K, Hiengkaew V and Piriyaprasarth P. The Influence of Early PT Intervention and Duration of PT Program on Voluntary Movement and Postural Control in Individuals with Acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Jitkaew P, Aneksan B,Hiengkaew V and Klomjai W. The Effects of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation Combined with Conventional Physical Therapy on Upper and Lower Limb Motor Performances in Acute Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Prathum T, Aneksan B, Klomjai W, Hiengkaew V, Vachalathiti R and Piriyaprasarth P. Effects of Home-Based Dual-transcranial Direct Current Stimulation on Motor Functions in Individuals with Chronic Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Thwe Zar Chi Htut, Hiengkaew V, Jalayondeja C, Vongsirinavarat M. Effects of Brain Exercise on Balance, Cognition, Muscle Strength, and Fear of Failing in the Elderly. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Kraiwong R, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V, Wågert P.. Falls in the Older People with Types 2 Diabetes Mellitus. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2557
เกศรินทร์ ประโยชน์อุดมเลิศ, Hiengkaew V, Bovonsunthonchai S. ผลทันทีของการยืดกล้ามเนื้อลำตัวและขา ต่อการเดินในผู้สูงอายุ ที่มีมุมความโค้งของกระดูกสันหลังระดับอกมากกว่าปกติ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว. วิจัย" ครั้งที่ 8; 26-27 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพ: 893-902.
2556
Saengrueangrob S, Hiengkaew V, Vongsirinavarat M. Effect of Lower Limb Exercise in Diabetic Community – Dwelling Elders. proceeding of The 29th National Graduate Research Conference; 24-25 October 2013; Mea Fah Luang University: HS77-86.
2554
Hiengkaew V, Vongsirinavarat M. Outcomes of home-based physiotherapy between first visit within 30 days and during 30-90 days after stroke onset. in: Proceeding of World Congress of Physical Therapy (WCPT); 20 - 23 June 2011; Netherlands.
Jitaree K, Hiengkaew V, Chaiyawat P. Minimal detectable changes of postural balance and lower limb mobility tests in individuals with chronic stroke. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010; 23 March 2011; Thailand.
Pankheaw T, Hiengkaew V, Bovonsunthonchai S. The foot pressure and force characteristics during bridging activity and sit-to-stand movement in stroke patients. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010; 23 March 2011; Thailand.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 312 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์
2544 - 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2537 - 2544 อาจารย์

งานบริหาร

2016 - 2020ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
2009 - 2011ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
2009 - 2009รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
2008 - 2009รองคณบดีฝ่ายบริหารและสารสนเทศ
2007 - 2008รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร