กภ. รัชนีวรรณ อดิศัยเผ่าพันธุ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัดระดับชำนาญการพิเศษ

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : rachaneewan.adi@mahidol.ac.th

การศึกษา

2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561
2558
Kuwiboonsilp W, Sakulsriprasert P, Pichaiyongwongdee S, Adisaiphaopan R, Mingsoongnern S . Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individuals with Shoulder Adhesive Capsulitis. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2015; 9(2): 220-6.

การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด (ชำนาญการพิเศษ)

การอบรม

2021/08/28 ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบําบัดต้องรู้, PTAT WEBiNAR 2021 สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
2021/08/15 ภาพวินิจฉัยสําหรับภาวะระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบําบัดต้องรู้, PTAT WEBiNAR 2021 สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
2021/07/17 - 2021/07/31 Musculoskeletal Ultrasound imaging (MSK USI), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล (WEBiNAR)
2020/10/30 - 2020/10/31 Elastic Therapeutic Taping Method (Kinesio Taping Assessments, Fundamental Concepts and Techniques / KT1-2, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2020/01/22 - 2020/01/24 Movement System Impairment of Lumbar Spine, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/22 - 2019/05/24 Breathing as a key management for MS disorders: Advanced manual techniques for improving breathing pattern, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/04 - 2018/06/05 6 ภาวะบกพร่องในผู้สุงอายุ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/05/29 - 2017/06/01 อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Diagnostic Screening For Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/11 อบรมเชิงปฎิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanis of Ankle and Foot: Application for Clinincian โดย อ. คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 โครงการบรรยายพิเศษทางกายภาพบำบัด Udate pratice of combine Electrical stimulation and Ultrasound : Sense or Non-sense, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัดเชิงก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/12/18 Clinical Application of Elastic Theraprutic Tape for Orthopedics Condition ช่วงที่1, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/29 - 2015/07/01 Assessment and Management of foot problems in musculuskeletal sysytem : Multidissciplinary approacช่วงที่ 1-2, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/22 การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการและสุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/18 - 2015/06/19 Pain management for elderly, สมาคมกายภาพบำบัด อุบลราชธานี
2015/06/17 ประชุมวิชาการเครือข่ายกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย อุบลราชธานี
2014/10/08 - 2015/06/10 อบรม Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2:“Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/17 Advance Therapeutic Exercise of Physical Therapy, -
2013/12/12 Physical therapy Management for knee problems โดย ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/07/15 - 2013/07/19 Mechanical Diagnosis and Treatment of the Spine Cervical and Thoracic Spine , โรงแรมตวันนา กรุงเทพ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชสาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2012/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัด, มหาวิทยาลัยมหิดล และสระน้ำโรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/10/10 - 2013/03/06 Physical therapy Management in kinematic linkage imbalance part 1 “Primary body center stabilizers (Lumbo-pelvic) pain”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง สัมมนาอาจร์ยผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2011/08/12 ATEX Taping an Introduction of Technique and result, , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/05/02 - 2011/05/04 Therapeutic Exercise Prescription, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2011/04/19 - 2011/04/22 สร้างสรรค์ภาวะผู้นำกลุ่ม โดย เสมสิขาลัย, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2011/02/10 - 2011/02/17 โครงการผู้บริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่4, มหาวิทยาลัยมหิดล
2010/12/6 - 2010/12/8 พลังกลุ่มและความสุข โดย เสมสิกขาลัย, โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2009/03 Evidence-Based Manual Therapy for the Lower Quadrant, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2007 Mechanical Diagnosis and treatment of the Lumbar Spine, สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2004 Physical therapy Management in Common Shoulder Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2003 Ultrasound Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2016/09/14 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ การจัดการบริหาร , โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/23 การให้บริการ การบริหารงาน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/08/27 โครงการความรู้สู่ประชาชน สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kinematic Linkage Imbalance "Primary Body Center Stabilizers(lumbo-pelvic)...Back to toes, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “เที่ยวทั่วไทย ช็อปอย่างไร ไม่ให้ปวด”, , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ปวดเข่าเราอยู่ได้”,, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "เล่นมือถืออย่างไรไม่ให้ปวด",, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การออกกำลังกายในที่ทำงาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 โปสเตอร์เรื่อง "ช็อปปิ้งอย่างไร ไม่ให้ปวด", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำแบบประเมินการตรวจร่างกาย Shoulder Assessment, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, -
2014 - ปัจุบัน จัดทำคู่มือแบบประเมินการตรวจร่างกาย Shoulder Assessment, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, -
2014 โปสเตอร์เรื่อง “การออกกำลังด้วยลูกบอลเพื่อป้องกันอาการปวดหลัง (Ball Exercise)”, , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 งานออกหน่วยกายภาพบำบัด “สุขภาพเต็มร้อย กับ Health today”, , สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
2012 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "แค่ขยับก็กระชับใบหน้า 1" และ "แค่ขยับก็กระชับใบหน้า 2", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, -
2012 งานออกหน่วยกายภาพบำบัด “สุขภาพเต็มร้อย กับ Health today”, , สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
2011 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น 1" และ "ยืดสาย คลายเส้น 2", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, -