นางสาว จุไรรัตน์ พรหมปาริจ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 024415450 #20202

E-Mail : julirat.pro@mahidol.ac.th