อ.ดร.ก.บ. วีรวัฒน์ แสนศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20701

E-Mail : veerawat.san@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2556 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาโท วท.ม.(สรีรวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561
2558
2556

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 202 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 205 สภาวะทางการแพทย์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 225 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์

PTOT 226 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 234 (Covid-19) การประเมินขั้นสูงสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 320 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 2

PTOT 322 การดัดแปรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื่องช่วย

PTOT 342 เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

PTOT 403 กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ