อ.ดร.กภ. เฟื่องฟ้า ขอบคุณ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21604

E-Mail : fuengfa.kho@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2562 ปริญญาเอก ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส, อังกฤษ
2555 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558
2557
2555

Proceeding

2563
Khobkhun F and Bovonsunthonchai S . The effect of visual and auditory cueing on obstacle crossing characteristics in healthy young females. Proceeding of The 5th RSU National and International Research Conference. 1 May 2020.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 307 พยาธิวิทยา

PTPT 308 จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 617 Advanced Motor Control and Learning