อ.ดร.กภ. เฟื่องฟ้า ขอบคุณ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21604

E-Mail : fuengfa.kho@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2562 ปริญญาเอก ปร.ด.วิทยาศาสตร์การกีฬา(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2562 ปริญญาเอก Ph.D มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล จอห์น มัวร์ส, United Kingdom
2555 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Analysis of movement and physiotherapy in movement disorders, especially in Parkinson's disease and stroke
Applying knowledge of movement mechanisms to the development of novel technologies and rehabilitation techniques for improving functional mobility and preventing falls in older adults and movement disorders population

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2558
2557
2555

Proceeding

2564
Khobkhun F, Bovonsunthonchai S, Nithinath R, Sukitta K, Tawisa M, Jim R . Does the Global Rating Scale Correlate with Standard Clinical Outcomes in Chronic Individuals with Stroke?
Khobkhun F, Bovonsunthonchai S. Reliability of Falls-Efficacy Scale International (Thai version) in individuals with acute stroke.
2563
Khobkhun F and Bovonsunthonchai S . The effect of visual and auditory cueing on obstacle crossing characteristics in healthy young females. Proceeding of The 5th RSU National and International Research Conference. 1 May 2020.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 222 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

PTPT 227 ภาพทางรังสีวินิจฉัยสำหรับกายภาพบำบัด

PTPT 312 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis