อ.ดร.กภ. วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21606

E-Mail : wunpen.cha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2547 ปริญญาเอก Ph.D. (Physiotherapy) The University of Sydney, Australia
2541 ปริญญาโท M. App. Sc. (Physiotherapy) University of South Australia, Australia
2537 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2530 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

แบบสอบถามประเมินความบกพร่องในการทำกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและ/หรือปวดหลัง

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2559
2558
2557
2549
Sihawong R, Chansirinukor W, Akamanon C. Prevalence of Low Back Pain among High School Students in Bangkoknoi District. Thai Journal of Physical Therapy 2006; 28(3): 35-42.

Proceeding

2563
Nugraha F, Chansirinukor W and Vachalathiti R. Comparison of Pain Intensity and Range of Motion between Mobilization with Movement and Conventional Treatments in Patients with Shoulder Impingement Syndrome. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020
2557
Taworn D, Chansirinukor W, Jalayondeja W. Trunk Muscle Strength and Endurance between Normal Weight and Overweight Females. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1012-8.
2554
Kittayothai K, Chansirinukor W, Akamanon C. Comparison of matching of body dimensions and classroom chair/desk between high school students with and without low back pain in bangkoknoi district. in: Proceeding of The Faculty of Physical Therapy, Mahidol University Annual Conference 2010, 23 March 2011, Thailand.
Phonpichit C, Chansirinukor W, Akamanon C. Effect of Carrying a bag on center of pressure during walking in thai healthy females. in: Proceeding of Asia Pacific Symposium on Advancements in Ergonomics and Safty 2011; 5-6 December 2011; Malaysia.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 541 Professional Manipulative Therapy I

PTPT 552 Musculoskeletal system disorders and management

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I

PTPT 613 Critical Reading in Physical Therapy Reports

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

การทำงาน

2537 - ปัจจุบัน อาจารย์

งานบริหาร

2020 - 2024ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
2014 - 2020ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
2009 - 2011ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา