ผศ.ดร.กภ. วนาลี กล่อมใจ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21006

E-Mail : wanalee.klo@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2557 ปริญญาเอก Ph.D. (Neuroscience) Univ of Pierre & Marie Curie (Paris 6), France
2554 ปริญญาโท M.Sc. (Re-education and Medical Engineering) Univ of Pierre & Marie Curie (Paris 6), France
2551 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การศึกษาวงวจรไขสันหลังในมนุษย์โดยใช้เทคนิคของสรีรวิทยาไฟฟ้า
การกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกศีรษะ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
2560
2558
2557

Proceeding

2563
Jitkaew P, Aneksan B,Hiengkaew V and Klomjai W. The Effects of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation Combined with Conventional Physical Therapy on Upper and Lower Limb Motor Performances in Acute Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Prathum T, Aneksan B, Klomjai W, Hiengkaew V, Vachalathiti R and Piriyaprasarth P. Effects of Home-Based Dual-transcranial Direct Current Stimulation on Motor Functions in Individuals with Chronic Stroke. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sawatdipan M, Klomjai W, Tretriluxana J, Bovonsunthonchai S, Vachalathiti R and Aneksan B. The Effect of Five Sessions of Dual-Transcranial Direct Current Stimulation on Gait Performance in Sub-acute Stroke.Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

Review article

2558
Klomjai W, Katz R, Lackmy-Vallée A.. Basic principles of transcranial magnetic stimulation (TMS) and repetitive TMS (rTMS). Annals of Physical and Rehabilitation Medicine. 2015; 58(4): 208–13.
2557

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I

PTPT 617 Advanced Motor Control and Learning

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

PTPT 702 Advanced Measurement and Evaluation for Physical Therapist 3