อ.ดร.กภ. รัตนา เพชรสีทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21104

E-Mail : ruttana.phe@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2562 ปริญญาเอก ปร.ด.(ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2553 ปริญญาโท วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2559
2558
Phetsitong R, Phattharajiraphan C, Somprasong S. A Comparison of the Students' Academic Achievement in Bachelor of Science (Physical Therapy) Programme in Year 2005, Mahidol university, Between the Students Enroled by the Quota Examination System and the Central Admissions Examination System of Academic Years 2007 and 2008. Journal of Sahasat 2015 December; 15(2): 393-414.
2556

Proceeding

2563
Phetsitong R, Vapattawong P, Prince M, Chua K C, Mayston R. Caring for older dependent people in low- and middle-income countries- effects of caregiver age upon their mental health. The 2020 European Population Conference (EPC 2020). 24-27 June, 2020 in Padova, Italy.
2561
Phetsitong R, Vapattanawong P, Sunpuwan M, Völker M . Need for caregivers of older persons at the household level in Thailand. the 4th Asian Population Association Conference, 11-14 July, 2018 in Shanghai, China.
2558
. Gains in Life Expectancy due to Eliminating Major Causes of Death in Thai Older Persons. The 6th International Graduated Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP), The Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday Anniversary 2nd April 2015 in Bangkok, Thailand.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 222 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

PTPT 414 ระบบบริการสุขภาพและการบริหารงาน 1

PTPT 422 กายภาพบำบัดในชุมชน

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis