อ.ดร.กภ. สุธาสินี ทองอ่อน

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21102

E-Mail : suthasinee.tho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2562 ปริญญาเอก ปร.ด.กายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
2558

Proceeding

2557
Vachalathiti R, Intawachirarat N, Bovonsunthonchai S, Thong-on S. Intra-limb coordination during obstacle crossing over different obstacle heights. the IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BioMed 2014, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland: 105-9

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 214 การรักษาด้วยไฟฟ้าและความร้อน

PTPT 215 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 226 พยาธิวิทยา จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 317 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2

PTPT 421 กายภาพบำบัดทางกีฬา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy