อ.ดร.กภ. สุธาสินี ทองอ่อน

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21102

E-Mail : suthasinee.tho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2563 ปริญญาเอก ปร.ด.กายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
2558

Proceeding

2557
Vachalathiti R, Intawachirarat N, Bovonsunthonchai S, Thong-on S. Intra-limb coordination during obstacle crossing over different obstacle heights. the IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BioMed 2014, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland: 105-9

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 207 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 541 Professional Manipulative Therapy I

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy